7712/2010 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου

Τελευταία ενημέρωση την 17 Μαρ 2014 — 13:18

Αριθμός απόφασης

7712/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Γενικός αριθμός κατάθεσης: 167589/2010)

(Αριθμός κατάθεσης δικογράφου: 15740/2010)

————– ————-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Πρόφη Σοφία, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα.

Για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: Όλγας Λαζαρά του Πυθαγόρα συζ. Νικολάου Λαγκέρη, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Σαπφούς αρ.18, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της,Ευανθία Στεφανέα.

κατά

Της καθ’ ης: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Α.Ε.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-9-2010 αίτησή της, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό, με αριθμό 15.740/2010 και προσδιορίστηκε δικάσιμος η 30-9-2010.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος της, δυνάμει της 4461/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της.

Η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής η αιτούσα ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη περίληψη πλειστηριασμού λόγω κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ’ ης, ενόψει  του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ και του Ν.3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων Ν.Λ. και Β.Α.ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η τελευταία καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αποτελεί προϋπόθεση  για την υποβολή αίτησης της οφειλέτριας – αιτούσας ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών, προσκομίζει δε την από 29/09/2010 αίτησή της προς τη καθ’ ης και τις από 29/09/2010 αιτήσεις της προς την EUROBANK και την Εμπορική Τράπεζα. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της καθ’ ης  κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό για την 06/10/2010. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός και ως κατ’ ουσίαν βάσιμος, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης. (άρθρο 178 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τη αίτηση.

Αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας με την 4461/29-01-2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 27/09/2010   αρ.κατ.δικ.:11018/2010) ανακοπής και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο.

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης που ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 04 Οκτωβρίου 2010.

                                                            Για τη δημοσίευση

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *