Υπερχρεωμένα πρόσωπα – νοικοκυριά

Τελευταία ενημέρωση την 02 Αυγ 2012 — 22:25

Αναδημοσίευση από antrikos.wordpress.com

Ο νόμος 3869/2010 προβλέπει τη ρύθμιση των χρεών των φυσικών προσώπων (όχι εμπόρων) με συνολική δόση που καθορίζεται από το δικαστήριο και προσδιορίζεται με βάση τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι με βάση το πραγματικό χρέος. Το δικαστήριο υπολογίζει ένα ποσό με το οποίο θα μπορεί να διαβιώνει υποφερτά ο οφειλέτης και τα υπόλοιπα εισοδήματά του μετατρέπονται σε δόση προς τους πιστωτές, οι οποίοι ικανοποιούνται σύμμετρα προς το ύψος της οφειλής τους.

Η εξόφληση πραγματοποιείται εντός τεσσάρων ετών για όσα χρέη (δάνεια) δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη (ή προσημείωση). Ό,τι υπόλοιπο δεν μπορεί να καλυφθεί από τη δόση που θα οριστεί μετά από συμβιβασμό ή από το δικαστήριο, διαγράφεται υπέρ του οφειλέτη. Τα δάνεια όμως που είναι ασφαλισμένα με υποθήκη (κατά κανόνα τα στεγαστικά) συνεχίζουν να εξυπηρετούνται και μετά την τετραετία μέχρι περίοδο 20 ετών. Το πώς ακριβώς, βλ. κατωτέρω.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών εκποιείται η περιουσία του οφειλέτη εκτός από την κύρια κατοικία του. Η διαδικασία εκποίησης είναι ανάλογη με αυτή της εμπορικής πτώχευσης με το διορισμό εκκαθαριστή (συνδίκου) από το δικαστήριο, ο οποίος αποτελεί πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης των πιστωτών. Η εκποίηση της περιουσίας πρέπει να είναι “πρόσφορη” δηλ. να καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό τίμημα, πράγμα πολύ δύσκολο, βεβαίως, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το μόνο περιουσιακό στοιχείο που εξαιρείται από την εκποίηση είναι η κύρια κατοικία του οφειλέτη. Σ’ αυτή την περίπτωση το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει (μένει να το δούμε και στην πράξη πώς θα το εφαρμόσουν τα δικαστήρια) ότι μόνο οι δανειστές που έχουν υποθήκη στην κύρια κατοικία θα ικανοποιηθούν και πιθανόν όχι στο σύνολο της απαίτησής τους, αφού τα δάνεια που χορήγησαν υπερέβαιναν κατά πολύ τις αξίες των ακινήτων, πόσο μάλλον τώρα που οι τιμές έχουν πέσει λόγω της οικονομικής κρίσης.

Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο προβλέπεται απαραίτητη τήρηση προδικασίας απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, κατά την οποία, αφού ληφθούν από τους τραπεζικούς πιστωτές βεβαιώσεις σχετικά με το ύψος της οφειλής κατά κεφάλαιο, τόκους & έξοδα, καλούνταοι όλοι οι δανειστές (τραπεζικοί και μη) για εξώδικη απόπειρα συμβιβασμού που, εφόσον επιτευχθεί, ισχύει. Στην πράξη δεν υπάρχει περίπτωση να προσέρχονται εκπρόσωποι των τραπεζών σε χιλιάδες δικηγορικά γραφεία για απόπειρα συμβιβασμού.

Εφόσον αποτύχει η απόπειρα συμβιβασμού, ο οφειλέτης δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του και να ζητήσει τη ρύθμιση των χρεών του. Πρέπει να υποβάλει μια σειρά εγγράφων, από τα αποδεικτικά έγγραφα των εισοδημάτων του έως τους τίτλους κτήσης της περιουσίας του και τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων του, καθώς και να συντάξει πίνακες πιστωτών με τις απαιτήσεις του καθενός ταξινομημένες κατά κεφάλαιο, τόκους & έξοδα, πίνακα περιουσιακής κατάστασης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών με βάση την αναλογική απομείωση των πιστώσεων.

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα επίπονη, προσωπικά δαπάνησα πολύ χρόνο για να φτιάξω αυτούς τους πίνακες, δεδομένου ότι τα υποδείγματα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που έχουν αναρτηθεί στο ίντερνετ είναι άθλια και αντιλειτουργικά. Η διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών ορίστηκε να διεξάγεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του οφειλέτη προκειμένου αυτός να μπορεί να προσφύγει χωρίς τη βοήθεια δικηγόρου και να περιορίσει τα έξοδά του. Στην πράξη είναι αδύνατη η υποβολή αίτησης χωρίς τη σύνταξή της από δικηγόρο, καθώς η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα αποδεικτικά μέσα που πρέπει να συλλεγούν, οι πίνακες που πρέπει να καταρτιστούν κλπ. καθιστούν αδύνατη τη συμπλήρωσή τους από άτομο που δεν είναι επαγγελματίας, πολύ δε περισσότερο που ο νόμος υποχρεώνει τον οφειλέτη να προβεί σε συγκεκριμένες αναφορές στην αίτησή του, ακόμη και η παραγγελία προς το δικαστικό επιμελητή για επίδοση της αίτησης πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών του διαδίκου (και επομένως του δικηγόρου του) μπορείτε να το δείτε κατωτέρω στις χρεώσεις.

Γι’ αυτό, δηλαδή λόγω της αυστηρότητας της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας και της σύνταξης πινάκων οικονομικού περιεχομένου, το κόστος της όλης διαδικασίας είναι κατά πολύ υψηλότερο από μια συνήθη υπόθεση Ειρηνοδικείου και είναι προφανής η κοροϊδία της κυβέρνησης ότι δήθεν προέβλεψε μια φτηνή διαδικασία. Όπως θα δείτε και πιο κάτω, οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ένας δικηγόρος είναι πολλές (πάρα πολλές!) και φυσικά κανείς δεν κάθεται να δουλέψει τζάμπα, καλύτερα να πάει να πιει ένα ποτό.

Κόστος διαδικασίας

Κατωτέρω, παραθέτω το κόστος όπως το υπολόγισα αφού συνέταξα την πρώτη αίτηση.
Σύνταξη αίτησης προς τραπεζικό πιστωτή για βεβαίωση οφειλών: €10,00
Σύνταξη αίτησης προς κάθε τραπεζικό πιστωτή μετά τον πρώτο· κόστος ανά αίτηση: €5,00
Εκτύπωση αίτησης: €0,10 ανά σελίδα.
Χαρτοσήμανση αίτησης (η λεγόμενη παράσταση): €6,25 ανά αίτηση
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αιτήσεων: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής: €2,43 ανά αίτηση
Εξώδικη πρόσκληση στους πιστωτές για απόπειρα συμβιβασμού: €150,00
Εκτύπωση προσκλήσεων: €0,10 ανά σελίδα
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή προσκλήσεων: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής: €2,43 ανά πρόσκληση
Παράσταση στο γραφείο κατά την αναμονή των πιστωτών: €15,00
Σύνταξη πίνακα περιουσιακής κατάστασης: €50,00
Σύνταξη πίνακα πιστωτών – οφειλών: €50,00
Σύνταξη πίνακα αποδεικτικών εγγράφων: €50,00
Σύνταξη σχεδίου διευθέτησης οφειλών: €50,00
Σύνταξη βεβαίωσης αποτυχίας απόπειρας συμβιβασμού: €10,00
Σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης περί ακρίβειας των στοιχείων: €5,00
Μετάβαση στο Υποθ/κείο της έδρας του δικηγόρου: €5,00
Έρευνα στο Υποθ/κείο και σύνταξη σχετικού πίνακα: €10,00 ανά εγγραφή μερίδας, βαρών, κατασχέσεων, διεκδικήσεων.
Σύνταξη αίτησης προς το Δικαστήριο: €200,00 έως 3 σελίδες
Αμοιβή ανά σελίδα ύστερα από την 4η (ουσιαστικά εφαρμόζεται όταν οι πιστωτές είναι πολλοί): €50,00
Εκτύπωση αίτησης & αντιγράφων: €0,10 ανά σελίδα
Χαρτοσήμανση αίτησης: €6,25
Χαρτοσήμανση αντιγράφων: €1,00 και επιλέον €0,50 για κάθε πιστωτή
Χαρτοσήμανση πινακίου: €5,75
Παράσταση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για κατάθεση αίτησης: €5,00
Παράσταση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για λήψη αντιγράφων αίτησης: €5,00
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αντιγράφων σε δικαστικό επιμελητή στην Αθήνα: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής στον επιμελητή: €3,74
Κόστος επίδοσης: € 23,00 ανά επίδοση πλέον οδοιπορικών €0,40/χλμ (σε έδρα πιστωτή σε Δήμο εκτός ορίων του Δήμου Αθηναίων) και ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση κρίσιμων εγγράφων φακέλου στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου: €5,00
Παράσταση στη Γραμματεία για λήψη σχεδίων διευθέτησης πιστωτών: €5,00
Αντίγραφα σχεδίων διευθέτησης πιστωτών: €0,10 ανά σελίδα
Τροποποίηση σχεδίου διευθέτησης οφειλέτη με βάση τις παρατηρήσεις των πιστωτών: €50,00
Έλεγχος αντιρρήσεων πιστωτών μετά την τροποποίηση του σχεδίου διευθέτησης: €50,00
Σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού και κατάργησης της δίκης: €300,00
Χαρτοσήμανση πρακτικού συμβιβασμού: €6,25
Στην περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού η δικαστική διαδικασία τελειώνει εδώ και χρεώνονται επιπλέον τα αντίγραφα του πρακτικού. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη χρέωση του πρακτικού συμβιβασμού.
Σύνταξη (τυπικών) προτάσεων κατά την εκδίκαση: €70,00
Σύνταξη προσθήκης (εφόσον χρειαστεί, ανάλογα με τα επιχειρήματα των αντιδίκων): €50,00 ανά σελίδα
Χαρτοσήμανση προτάσεων: €6,25
Παράσταση στο ακροατήριο: €60,00
Παράσταση στη Γραμματεία για κατάθεση προσθήκης: €5,00
Παρακράτηση Δικηγορικού Συλλόγου 15% επί τετραπλοτύπο προείσπραξης ποσού (80+59+69) 208,00: €62,40
Παρακράτηση φόρου 15% επί του άνω ποσού: €62,40 (δεν συνυπολογίζεται στο κόστος, είναι επιβάρυνση του δικηγόρου)
Παράσταση στη Γραμματεία για λήψη αντιγράφου απόφασης: €5,00
Αντίγραφα απόφασης: €0,10 ανά σελίδα
Χαρτοσήμανση απόφασης: €0,50 ανά αντίγραφο.
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αντιγράφων σε δικαστικό επιμελητή στην Αθήνα: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής στον επιμελητή: €3,74
Επίδοση απόφασης σε αντιδίκους για τελεσιδικία: €23,00 ανά επίδοση, πλέον ΦΠΑ 23% & οδοιπορικών.
Σύνταξη αίτησης σε εργοδότη και πιστωτές που παρακρατούν δόσεις στην πηγή: €20,00
Μετάβαση Ταχυδρομείο για αποστολή αίτησης: €5,00
Αποστολή συστημένης επιστολής σε εργοδότη & πιστωτή: €2,43 ανά επιστολή.
Όλα τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%, πλην των ταχυδρομικών τελών και των κρατήσεων Δικηγορικού Συλλόγου.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες είναι άμεσα ελέγξιμες και από τον εντολέα

Το σύνολο του κόστους, το οποίο, όπως είναι προφανές, ποικίλλει ανάλογα με το πλήθος των ενεργειών και των πιστωτών, μπορεί να υπολογιστεί από τον κάθε αναγνώστη. Εφόσον κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει υπερτίμηση στις αμοιβές (προσωπικά νομίζω ότι είναι ήδη υποτιμημένες), μπορεί να προτείνει για κάθε μια από τις ανωτέρω παρατιθέμενες διαδικασίες άλλη αμοιβή.

Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, το πλήθος των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να περατωθεί μια τέτοια υπόθεση είναι τεράστιο, γι’ αυτό να είστε επιφυλακτικοί σε όσους σας πουν ότι θα στοιχίσει λιγότερο (ή εν πάση περιπτώσει, πολύ λιγότερο). Θα σας ζητήσουν να τα πληρώσετε εκ των υστέρων.

3 σχόλια σχετικά με το “Υπερχρεωμένα πρόσωπα – νοικοκυριά”

 1. Μήπως έχετε δικά σας υποδείγματα για τις παραπάνω διαδικασίες; δεδομένου ότι τα υποδείγματα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που έχουν αναρτηθεί στο ίντερνετ είναι άθλια και αντιλειτουργικά;

 2. Δυστυχώς όχι, αλλά μια και αναφέρθηκε, όποιος φίλος διαθέτει, ας τα στείλει για να τα αναρτήσουμε.

  Βέβαια, άποψή μου είναι ότι αυτές οι διαδικασίες απαιτούν δικηγόρο, ο οποίος σίγουρα θα διαθέτει τα πάντα.

 3. Δικηγόρος με “περγαμηνές – παρ αρείω” καθυστέρησε αδικαιολόγητα την κατάθεση της αίτησης με αποτέλεσμα να καταθέσει μετά την αλλαγή του νόμου και ζήτησε 600 ευρώ για 3 τράπεζες και χρέος από καταναλωτικά περί τις 80000.
  Λίγες μέρες πριν τη συζήτηση της προσωρινής ζήτησε άλλα 450 ευρώ ειδάλλως είπε θα έπαιρνε αναβολή!!!
  Περί απόδειξης ούτε λόγος και μάλιστα συνεργάτες του παραδέχτηκαν πως δεν έχουν κοινοποιήσει σε όλους τους πιστωτές λόγω κόστους και μάλλον διότι δεν έχει εξοφληθεί πλήρως.
  Η αίτηση κατατέθηκε εν αγνοία του οφειλέτη (δεν του δόθηκε αντίγραφο πριν την κατάθεση), γραμμένη προφανώς από ασκούμενο και με τις μισές περιγραφές της ακίνητης περιουσίας να είναι λάθος.
  Στη συζήτηση της προσωρινής ζητήθηκε στον πλέον άνεργο και με μηδενικό εισόδημα οφειλέτη να καταθέτει 40 ευρώ υπέρ της τράπεζας που πρόλαβε και έκδωσε διαταγή πληρωμής και που ήταν η μόνη που παραστάθηκε.
  Προσοχή μεγάλη σε ποιους εμπιστεύεστε την περιουσία σας!
   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *