Στήνουν ξώβεργες για μεγαλοοφειλέτες

Να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που χρωστάνε στο ΙΚΑ ζήτησε ο διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο, ο διοικητής καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ «να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους», με το σκεπτικό ότι «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, με στόχο την ενι­σχυμένη αποτελεσματικότητα του έργου μας».

Στην κατεύθυνση αυτήν και με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστι­κών εισφορών, ζητεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ταμεία είσπραξης εσόδων να προβούν άμεσα και κατά σειρά προ­τεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων εί­σπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπα­χθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Ο Ρ. Σπυρόπουλος ζήτησε από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος να προ­χωρήσουν άμεσα στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες, εστιά­ζοντας στους κατ’ εξακολούθηση μεγαλοοφειλέτες και όλους όσοι φέ­ρουν τον χαρακτηρισμό του «οφειλέτη ιδιαιτέρου ρίσκου».

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης ο οποίος υποβάλλει αίτη­ση υπαγωγής, εντάσσεται στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφει­λών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

 

Διεκπεραίωση

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΙΚΑ, από τα στοιχεία του Ολοκληρωμέ­νου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ) προκύπτει ότι σε ποσοστό 15% επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις μονάδες του Ιδρύμα­τος για ένταξη των οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφο­ρές (Ν. 4038/2012), δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι διαδικασίες ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων, προκειμένου οι εργοδότες να προσέλ­θουν στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και να καταβάλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης.

Γι’ αυτό ζητεί την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθ­μισης, με την πραγματοποίηση αποκλειστικά αντίστοιχων ελέγχων Δη­λωθέντων – Καταβληθέντων. Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ει­σφορών, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθ­μισης, τότε θα λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των κατά νόμο υπευθύνων αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.

Με το έγγραφο που εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, εφιστάται η προσοχή για τους οφειλέτες που ζητούν αλλεπάλληλες υπα­γωγές σε ρυθμίσεις των οφειλών τους, προκειμένου να απολαύουν της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων. Για τις περιπτώσεις αυ­τές, ζητείται η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης να μην υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεκ­περαίωσης του ελέγχου, ώστε, εάν οι εν λόγω επιχειρηματί­ες δεν προχωρούν στην καταβολή της πρώτης δόσης και την ενεργοποίηση της ρύθμισης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου να ειδοποιούνται να παραλάβουν τις καταλογιστικές πράξεις.

Σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου ρίσκου, είτε λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής τους είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα κινείται άμε­σα η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την αντικειμενική και χω­ρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

[sc:Πηγή id=”http://topontiki.gr/article/37217″ ]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *