Ειρηνοδικείο Μεγάρων (01 Σεπ 2011)

Τελευταία ενημέρωση την 02 Νοέ 2011 — 22:40

ΕιρΜεγ 4/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Χρεωμένα νοικοκυριά -.

Αβάσιμη κρίνεται η ένσταση που προβάλλουν οι πιστωτές περί απαραδέκτου της αίτησης λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε σε αυτούς αίτηση εκ μέρους του αιτούντος προς εξωδικαστικό συμβιβασμό. Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει ότι ο αιτών, απευθύνθηκε στους πιστωτές του ζητώντας αναλυτική κατάσταση των οφειλών του και ακολούθως απέστειλε σε αυτούς σχέδιο διευθέτησης οφειλών το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό, αυτοί δε δήλωσαν ότι θα προβούν  σε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων. O ισχυρισμός της πιστώτριας ότι το χρέος της προς αυτήν αναλήφθηκε το έτος 2010 γεγονός που αντιτίθεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος δεδομένου ότι από προσαγόμενη σύμβαση, συνάγεται ότι με τη σύμβαση αυτή έγινε συνολική ρύθμιση οφειλών, προγενέστερου δανείου του αιτούντος και χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την πιστώτρια. Σοβαρός λόγος υγείας μέλους της οικογένειας. Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δεδομένου ότι το εισόδημά του αρκεί μόνο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Απαλλαγή από υπόλοιπο χρεών.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)

 

Αριθμός Αποφάσεως: 04/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μεγάρων Ελισάβετ Γρηγοράτου και τον Γραμματέα Ιερόθεο Μπότιζα.

           Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό του στις 30-6-2011  για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ :

          ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : …, κατοίκου Μεγάρων Αττικής, …, ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Γεωργία Κορδαλή (α.δ ΔΣΑ 37014608).

          ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : Της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E” που εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Κωνσταντίνο Φλώρο (α.δ ΔΣΑ 03386287), 2. « ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Δεν εκπροσωπήθηκε, 3. Της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», που εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Νικόλαο Μαρινάκη (α.δ ΔΣΑ 03387188), 4. Της εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε». Εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαγδαληνή Μαυρομιχάλη (α.δ ΔΣΑ 11443254).

 Ο αιτών με την από 17-2-011 και με αριθμ. κατ/σης 01/18-2-2011, πιν.1 αίτησης,  ζήτησε να γίνει δεκτή ενώ κατέθεσε και σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.  

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με αριθμό 2.137 Ε/15-3-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών …, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής,επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε».Εφόσον λοιπόν η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου θα δικασθεί σαν να είναι παρούσα. Στην αίτηση που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονται στην αίτησή του και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/200 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παράγ.2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού  με αριθμό πρωτοκόλλου που υπογράφεται από την Γεωργία Κορδαλή συνήγορο του καταναλωτή με ημερομηνία 17-2-2011. β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία  16-3-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων  επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγ. 2 του νόμου 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Εκ των πιστωτών τoυ η τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANK» προέβαλε την ένσταση αοριστίας της κρινόμενης αίτησης για το λόγο ότι δεν περιλαμβάνει στην αίτησή του και απαίτηση της Εθνικής τράπεζας από τη χορήγηση σε αυτόν σεισμοδανείου, και επί πλέον γιατί δεν αναφέρεται στην αίτηση ο λόγος για τον οποίο περιήλθε ο αιτών σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, καθώς και τα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει ένα εκ των δύο τέκνων του. Η ένσταση αυτή κρίνεται απορριπτέα δεδομένου ότι αφορά την ουσία της υπόθεσης  και θα εξετασθεί κατά την έρευνα αυτής. Αλλωστε κατά το άρθρο 4 &1 του παραπάνω νόμου η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου ή της συζύγου του β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους  και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση, τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτου στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση. Αβάσιμη επίσης κρίνεται η ένσταση που προβάλλουν οι πιστωτές περί απαραδέκτου της αίτησης λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε σε αυτούς αίτηση εκ μέρους του αιτούντος προς εξωδικαστικό συμβιβασμό. Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει ότι ο αιτών, απευθύνθηκε στους πιστωτές του ζητώντας αναλυτική κατάσταση των οφειλών του και ακολούθως απέστειλε σε αυτούς σχέδιο διευθέτησης οφειλών το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό, αυτοί δε δήλωσαν ότι θα προβούν  σε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων (Βλέπε την με ημερομηνία 27-1-2011 εξώδικη δήλωση της τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ). O ισχυρισμός της πιστώτριας  ότι το χρέος της προς αυτήν (MILLENIUM BANK) αναλήφθηκε το έτος 2010  γεγονός που αντιτίθεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος δεδομένου ότι από την με αριθμό … προσαγόμενη σύμβαση, συνάγεται ότι με τη σύμβαση αυτή έγινε συνολική ρύθμιση οφειλών, προγενέστερου δανείου του αιτούντος και χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την πιστώτρια. Η αίτηση επομένως στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παράγ. 1 ν. 3869/2010  είναι νόμιμη και ορισμένη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ίδιου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός  μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και από ουσιαστική άποψη. Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος (οι αντίδικοι δεν εξέτασαν μάρτυρα) στο ακροατήριο του δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα πρακτικά, και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών κατοικεί στα Μέγαρα με την οικογένειά του σε οικία ιδιοκτησίας της συζύγου του. Το σπίτι  αυτό επιβαρύνεται με στεγαστικό δάνειο του οποίου η μηνιαία δόση ανέρχεται στο ποσό των 121,00 ευρώ  το δε ποσό αλήκτου κεφαλαίου στο ύψος των 6.906,79 ευρώ. H σύζυγος του αιτούντος οφείλει ποσό 80 ευρώ ανά εξάμηνο, από τη χορήγηση σε αυτήν σεισμοδανείου (βλέπε την με αριθμό 320/2001 σύμβαση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της συζύγου του αιτούντος). Επί πλέον στη σύζυγο του αιτούντος …, έχει επιβληθεί πρόστιμο από το Ι.Κ.Α  και έχει γίνει ρύθμιση καθυστερούμενων οφειλών, και καταβάλλεται περιοδικώς από το οικογενειακό εισόδημα το ποσό των 202,00 ευρώ.(βλέπε το με ημερομηνία 28-2-2011 γραμμάτιο είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών του Ι.Κ.Α). Ο αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρεία στο Βέλλο Κορινθίας από το προσκομιζόμενο δε εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του προκύπτει ότι οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ το μήνα. Η σύζυγός του αδυνατεί να εργασθεί δεδομένου  ότι το ένα εκ των δύο τέκνων του πάσχει από σοβαρή ασθένεια (σύνδρομο-Di-george) γεγονός που έχει προκαλέσει στην οικογένεια επιπλέον δαπάνες και στενοχώρια (βλέπε την  από 10-5-2011 ιατρική βεβαίωση του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του που περιέχεται στην αίτησή του και η οποία δεν αμφισβητήθηκε από του αντιδίκους-πιστωτές ως προς τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αυτές αναλύονται ως ακολούθως: Ποσό 39.614,26 ευρώ  προς τη Τράπεζα MILLENIUM BANK δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης χορήγησης προσωπικού δανείου. 2. Ποσό 5.997,61 Ε προς την Τράπεζα Πειραιώς δυνάμει της με αριθμό …σύμβασης πιστωτικής κάρτας και της υπ αρίθμ. … σύμβασης πιστωτικής κάρτας. 3. Ποσό 20.910,72 Ε προς την Τράπεζα E.F.G EurobanK Ergasiaς δυνάμει της υπ αρίθμ…. σύμβασης πιστωτικής κάρτας, της υπ αρίθμ. … σύμβασης πιστωτικής κάρτας, της υπ αρίθμ. … σύμβασης καταναλωτικού δανείου, της υπ’αριθμ. … σύμβασης πιστωτικής κάρτας.  4. Προς την Τράπεζα με την επωνυμία MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ποσό 2.744,81 Ε δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου, ποσό 1.506,04 Ε δυνάμει της υπ αρίθμ. … σύμβασης πιστωτικής κάρτας. Από το προσκομιζόμενο δε εκκαθαριστικό της Εφορίας του έτους 2010 προκύπτει ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 11.181.88 ευρώ. Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δεδομένου ότι το εισόδημά του αρκεί μόνο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι ο αιτών δεν έχει άλλα εισοδήματα ή περιουσία εκτός από την κυριότητα ενός Ι.Χ αυτοκινήτου σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000. Συνεπώς στερείται επαρκών περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων προς ικανοποίηση των πιστωτών του και γι αυτό το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του προς του αντιδίκους πιστωτές και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών οι οποίες (καταβολές) να κατανεμηθούν συμμέτρως μεταξύ αυτών αναλόγως του ύψους των απαιτήσεών τους. Το δικαστήριο αφού έλαβε υπ’όψη του όλα τα πραγματικά περιστατικά και κυρίως τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η οικογένεια του αιτούντος λόγω της ασθένειας του τέκνου του καθώς επίσης και τις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας του αιτούντος φρονεί ότι κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 150 ευρώ το οποίο να κατανεμηθεί ως ακολούθως: Στην τράπεζα MILLENIUM BANK A.E να καταβάλλεται  ποσό 60 Ε, στην Τράπεζα Πειραιώς ποσό 20 ευρώ, στην Τράπεζα Eurobank ergasias  ποσό 50 Ευρώ και στην Τράπεζα Μαρφίν Εγνατία ποσό 20 ευρώ μηνιαίως. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση ως εν μέρει βάσιμη και κατ΄ ουσίαν (εφόσον δεν γίνεται πλήρως δεκτό το σχέδιο που πρότεινε ο αιτών) και να ρυθμισθούν οι οφειλές αυτού σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών του που περιλαμβάνεται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παράγ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παράγ. 6 του νόμου 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει ερήμην της δεύτερη των καθ’ών και παρουσία των λοιπών.

-Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

-Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους αναφερομένους στο ιστορικό πιστωτές του στο ποσό των 150 ευρώ  το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής: 1) Στην Τράπεζα Millenium bank Α.Ε ποσό 60 Ευρώ 2) στην τράπεζα Πειραιώς Α.Ε ποσό 30 ευρώ στην 3) στην τράπεζα Eurobank ergasias A.E ποσό 40 ευρώ και 4) στην τράπεζα Marfin Egnatia Τράπεζα Α.Ε ποσό 20 ευρώ. Οι δόσεις αυτές θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

-Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στα Μέγαρα, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων στις 01-9-2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *