Ειρηνοδικείο Αθηνών 16-09-2011

Τελευταία ενημέρωση την 02 Νοέ 2011 — 08:43

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

      Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Χρόνη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Δέσποινας Μαυρίδου.

      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 31-05-2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

      Της αιτούσας : ……………. του …………, κάτοικος Βύρωνα – Αττικής, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της.

      Η αιτούσα με την από 27-1-2011 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 76/16-02-2011, ζήτησε, όσα αναφέρονται σ' αυτή.

      Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

      Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές της αιτούσας δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

 

      1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία << ………. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……….. αρ……., νομίμως εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Δέσποινας Σαρηδημητρόγλου.

      2.Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία <<…………..  Α.Ε»,   που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………….. αρ. …, νομίμως εκπροσωπούμενη, που δεν παραστάθηκε.      

      3.Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ……… Α.Ε » και τον δ.τ « …………..», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός ….. αριθμ. ….., νομίμως εκπροσωπούμενη,

που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Κωνσταντίνας Αναστασοπούλου.

      4.Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία << …………….. plc »με έδρα το Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα ( οδός…….. αρ. ..), νομίμως εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Παναγιώτα Καπρέλη.

      Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό

 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ'εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ' αυτήν, κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.( Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

 Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 10668/10-03-2011 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Π. Μπουνάκου, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β' του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ' πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτρια της Τράπεζα με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ……………. Α.Ε». Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση) της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες ( αρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 Επειδή με την κρινόμενη αίτησή της και κατ' ορθήν εκτίμησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, κατά το

προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι στους πιστωτές της, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση .

 Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ( άρθ. 3 ν. 3869/2010 ).

 

Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθ. 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού ( βλ. την από 20-1-2011 βεβαίωση της ……………., αρμόδιου φορέα από τον Συνήγορο του Καταναλωτή), καθώς και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων

επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών ( αρθρ. 13 παρ.2 ν.3869/2010 ). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών – καθών Τραπεζών.

 

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία « …………… Α.Ε » (…….. S.A), άσκησε κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση με την οποία ζητάει να υπαχθεί στη ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί από την αιτούσα και είχε ενσωματωθεί στη συνολική απαίτηση της πιστώτριας – καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ………………PLC.

Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον ν. 3869/2010 εξωδικαστική και δικαστική, δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές της αιτούσας. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας, και, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 ν. 3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματά της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεων τους απ' όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία τον χαρακτήρα της κύριας

παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β' ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ.1 ΚΠολΔ      ( Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια παρέμβαση, ως νομίμως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

 

Επειδή από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας ( οι καθών δεν εξέτασαν μάρτυρα, που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και

επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα ……………, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, είναι 44 ετών, χήρα και μητέρα δύο θήλεων ανηλίκων τέκνων ηλικίας 17 και 12 ετών, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως.

 

Η αιτούσα εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως λογίστρια στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία << …………. ΑΕΒΕ & ΣΙΑ ΟΕ >>, με αντικείμενο την εμπορία μπαταριών αυτοκινήτων και έδρα την Αθήνα. Από 1-6-2011 η σύμβαση εργασίας της, μετατράπηκε

από καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε μερικής (6,25 ώρες ημερησίως), με μείωση των μηνιαίων αποδοχών της και ήδη εισπράττει το ποσό των 1339,08 ευρώ. Μαζί με τη σύνταξη χηρείας που λαμβάνει, οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.033,99 ευρώ. Το ποσόν

αυτό αποτελεί και τη μοναδική πηγή εισοδήματος της αιτούσας, η οποία δεν διαθέτει καμία κινητή ή ακίνητη περιουσία, ενώ διαμένει με τα δύο ανήλικα τέκνα της σε μισθωμένο διαμέρισμα, ιδιοκτησίας …………………. του ………., για   το οποίο και καταβάλει το ποσό των 550 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με το προσαγόμενο και επικαλούμενο με αριθμό καταχώρησης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 9977/21-11-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως. Το ποσό που είναι αναγκαίο να

δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών της βιοτικών αναγκών της ιδίας και των δύο ανηλίκων τέκνων της καθώς και για την κάλυψη των

διδάκτρων φροντιστηρίων εκμάθησης ξένων γλωσσών των τέκνων της (βλ. σχετικές προσκομιζόμενες αποδείξεις), ανέρχεται στο ποσό των 1700 ευρώ.

 

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, για τα οποία δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της

αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό ( Αθ. Κρητικός << Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 99 ).

     1) Στην …………….   από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες το συνολικό ποσό των 82.820,14 ευρώ

     2) Στην ……………….. Α.Ε από πιστωτικές κάρτες το ποσό των 15.036,32 ευρώ

     3) Στην Τράπεζα …………… από καταναλωτικό δάνειο και πιστωτική κάρτα το ποσό των 8.591,77 ευρώ και

     4) Στην …………… από πιστωτικές κάρτες το ποσό των 4.908,52 ευρώ.

 

      Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε 111.356,75 ευρώ.

 

      Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2, καθότι βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της. Η αδυναμία πληρωμών

καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητος, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητος του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών ( Κλ. Ρούσσος, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση της αιτούσας υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή χρημάτων ικανών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ( ληξιπρόθεσμα ) χρέη της. Κατόπιν τούτου

και ο σχετικός ισχυρισμός των καθών περί της μη υπαγωγής της αιτούσας στην ρύθμιση του ν. 3869/2010 λόγω ελλείψεως μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.

      

      Περαιτέρω, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω αναφερόμενους πιστωτές από τα εισοδήματά της επί μία τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές της

θα ικανοποιηθούν συμμέτρως ( αρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 ). Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψιν τα πάσης φύσεως εισοδήματα της αιτούσας καθώς και τις βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, κρίνει ότι η κάθε μηνιαία καταβολή του πρέπει να ορισθεί στο ποσό των τριακοσίων (300 ) ευρώ, ( η ίδια είχε προτείνει με το σχέδιο της το ποσό των 250 ευρώ ), συμμέτρως διανεμόμενο ανάλογα με το ύψος

των δανειακών της συμβάσεων και ειδικότερα προς :

 

      1. Την …………………………………. για απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις καταναλωτικών δανείων, συνολικού ύψους 82.820 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 223,12 ευρώ

      2. Την ……………… : για απαίτηση ύψους 15.036 ευρώ, θα καταβάλει 42 ευρώ.

      3. Την …………. : για οφειλές συνολικού ύψους 8.592 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 23,15 ευρώ.

      4. Την ……………. , για οφειλές συνολικού ύψους 4.909, θα καταβάλει το ποσό των 13,23 ευρώ.

 

      Μετά την παρέλευση της τετραετίας και την ολοκλήρωση των ως άνω καταβολών, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά:

 

Α) Η ………………..   10.709,77 ευρώ.

Β) Η …………………… 1944,36 ευρώ.

Γ) Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία << ……….. A.E » 1111,06 ευρώ

Δ ) Η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία << …………… » 634,80 ευρώ.

 

Κατόπιν τούτου, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ' ουσίαν (εφόσον δε γίνεται πλήρως δεκτό το σχέδιο που πρότεινε η αιτούσα) και να ρυθμιστούν οι οφειλές της κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των δανειστών – καθών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο ( αρθρ. 11 παρ. 1 ν: 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των

υποχρεώσεων της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη όμως της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης.

 

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010. Επίσης δεν ορίζεται παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των

απολειπομένων πιστωτών, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο ( βλ. άρθ. 14 ν. 3869/2010 )

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δευτέρας των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τους καθών στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ( 14.400 ) ευρώ συνολικώς, διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των δανειακών συμβάσεων ως εξής : Στην ……….., θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των

διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών ( 223,12 ), στην « ……………. » θα καταβάλει το ποσό των σαράντα δύο ( 42 ) ευρώ,

στην << ………….. » θα καταβάλει το ποσό των είκοσι τριών ευρώ και δεκαπέντε λεπτών ( 23,15 ) και στην « …………. » θα καταβάλει το ποσό των δεκατριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( 13,23.

 

Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της παρούσης

αποφάσεως μήνα.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό τους στις 16

Σεπτεμβρίου 2011.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

Ν.Σ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *