Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (26 Οκτ 2011)

Τελευταία ενημέρωση την 08 Νοέ 2011 — 12:18

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός 4 / 2011
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλαμάτας Αικατερίνη Κάσση, με την παρουσία του Γραμματέα Γεωργίου Γάλλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8-9-2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσης: Ε.Π., κατοίκου Καλαμάτας, οδός …………., η οποία παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων της δικηγόρων Κωνσταντίνου Μαργέλη και Δημητρίου Δικαιουλάκου.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:
1. Η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής αριθ. 4) νόμιμα εκπροσωπούμενη και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Αδαμαντίας Σκιαδά.
2. Η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθ. 40) νόμιμα εκπροσωπούμενη και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ευσταθίας Πουλοπούλου.
3. Η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αριθ. 8) νόμιμα εκπροσωπούμενη και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Ματίνας Νακοπούλου
4. Η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) νόμιμα εκπροσωπούμενη και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ηλίας Πουλόπουλος.
Ο αιτούσα με την από 17-5-2011 αίτησή της, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 8/19-5-2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σ` αυτή.
Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ` αυτό,
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.
Η αιτούσα επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτριών της ανωνύμων τραπεζικών εταιριών, µε τις επωνυµίες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης,  με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά.
Η πληρεξουσία δικηγόρος της πρώτης των καθών αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, αναφέρθηκε στην πιο πάνω αίτηση, ζήτησε την απόρριψή της ως μη νόμιμης, αβάσιμης, αναληθούς, αόριστης, προέβαλε την ένσταση ως προς την αξία του ακινήτου και δήλωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει προτείνει σχέδιο για τις οφειλές.
Η πληρεξουσία δικηγόρος της δεύτερης των καθών αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, αναφέρθηκε στην πιο πάνω αίτηση, ζήτησε την απόρριψή της ως μη νόμιμης, αβάσιμης, αναληθούς, αόριστης, προέβαλε την ένσταση ουσία αβάσιμης.
Η πληρεξουσία δικηγόρος της τρίτης των καθών αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, αναφέρθηκε στην πιο πάνω αίτηση, ζήτησε την απόρριψή της ως μη νόμιμης, αβάσιμης, αναληθούς, αόριστης, προέβαλε την ένσταση της ιδίας υπαιτιότητος και δήλωσε ότι η αιτούσα δεν έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τετάρτης των καθών αφού πήρε το λόγο από την Ειρηνοδίκη, αναφέρθηκε στην πιο πάνω αίτηση, ζήτησε την απόρριψή της ως μη νόμιμης, αβάσιμης, αναληθούς, αόριστης, προέβαλε την ένσταση της ιδίας υπαιτιότητος.
Οι παραπάνω ισχυρισμοί στερούνται βασιμότητας, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 216 και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση του αιτήματος αίτησης και μπορεί να περιέχεται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή του σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να διατυπώνεται σαφώς (βλ. ΑΠ 173/81 Αρχ. Ν. 32- 258 και 1293/93 Δνη 35-140, ΕφΑθ 2212/83 Δνη 24-1417 και 11416/87 Δ. 19- 332). Στην προκειμένη περίπτωση στην ένδικη αίτηση γίνεται σαφής και ειδική αναφορά στο ότι το περιγραφόμενο ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειάς της, του οποίου προσδιορίζεται και η αξία, στο δε ενσωματωμένο στη αίτηση σχέδιο διευθέτησης ο προτεινόμενος αριθμός δόσεων για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων παραπέμπει σαφώς στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2, που προβλέπει εξόφληση της οφειλής για εξαίρεση της κύριας κατοικίας σε χρόνο μέχρι την 20ετία. Επομένως από το όλο περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφιβολία το αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της αιτούσης. Εκτός αυτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7).
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Καλαμάτας Ηλία Φ. Ξυδέα, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντως ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συµµετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Παραπέρα, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ.3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσης στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:
Η αιτούσα έχει γεννηθεί το 1961, τελεί εν χηρεία από το έτος ………….. όταν σκοτώθηκε ο σύζυγος της Π.Π., …………………, έχει δύο (2) παιδιά, τη ……… ηλικίας σήμερα είκοσι οκτώ (28) ετών και τον ……… ηλικίας σήμερα είκοσι πέντε (25) ετών, έχει περιέλθει σε αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της χωρίς δική της υπαιτιότητα. Είναι άνεργη και το μοναδικό εισόδημα της είναι η σύνταξή της από το ………. ………………………. και ανέρχεται στο ποσό των 1.192,50 ευρώ το μήνα, πλέον του μερίσματος το οποίο λαμβάνει ανά τριμηνία από το ………………… ………………….. ανερχόμενο στο ποσό των 1.176,00 ΕΥΡΩ και επιμεριζόμενο ανά μήνα στο ποσόν των 392,00 ΕΥΡΩ, ήτοι το συνολικό μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται στο ποσόν των 1.584,00 Ευρώ, λόγω μείωσης και αφαίρεσης του 13ου και 14ου μισθού. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει η αιτούσα.
Το ποσόν που είναι αναγκαίο να δαπανάται από την αιτούσα κάθε μήνα για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών ανέρχεται στο ποσό των €756,00 μηνιαίως, όπως αυτό προκύπτει από τη μισθολογική της κατάσταση, τη πρόταση εξωδίκου συμβιβασμού που έχει καταθέσει και την κατάθεση του μάρτυρα.
Η οικονομική της αυτή κατάσταση είναι προσωρινή και οφείλεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας την τρέχουσα περίοδο, αλλά και στο γεγονός της ήδη αναγγελθείσας περαιτέρω περικοπής του μικτού της μηνιαίου εισοδήματος κατά ποσοστό 40%, λόγω του ότι η αιτούσα είναι ηλικίας κάτω των 55 ετών, με προσωρινή διακοπή της καταβολής του μερίσματος από το …………. …………….. λόγω ελλείψεως διαθεσίμων, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα.   Λόγω δε της ηλικίας της (είναι 51 ετών), δεν της επιτρέπει μετά από εύλογη προσπάθεια, όπως εξάλλου επιβάλλεται σ’ αυτήν με τη διάταξη του αρθ. 8 παρ. 3 ν. 3869/10, να βρει εργασία ανάλογη με τις ικανότητες της, και οποιαδήποτε εργασία έχει επιχειρήσει να βρει στο παρελθόν, μείωνε κατά πολύ το μηνιαίο εισόδημά της αφενός γιατί μισθολογικά ήταν στις χαμηλότερες των βαθμίδων και αφετέρου διότι έχανε θα έχανε μέρος της συντάξεώς της. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). 1) Από την τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», της έχουν χορηγηθεί: α) δύο στεγαστικά δάνεια, το πρώτο με την ………………….σύμβαση, για 336 μήνες με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 4,46%, το δεύτερο με την 10-……………….. σύμβαση για 252 μήνες, με επιτόκιο ενήμερης οφειλής 4,55%. Οι απαιτήσεις της τράπεζας από τα δάνεια αυτά είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στην κύρια κατοικία της, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες περιλήψεις εγγραφής προσημείωσης (βλ. τις ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 ). Η οφειλή της από τα δάνεια αυτά ανερχόταν μαζί με τους τόκους με τα πιο πάνω επιτόκια ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο της απόφασης, στα ποσά αντίστοιχα των 123.995,09 και 24.540,45 ευρώ και συνολικά σε €148.535,54. Συνολικά οι απαιτήσεις της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» ανέρχονται σε €148.535,54 ευρώ. 2) Από την τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» της έχει χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης (10-6-2011) το ποσό των 22.779,36 ευρώ. 3) Από την τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» της έχουν χορηγηθεί δύο (2) καταναλωτικά δάνεια, από τα οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης (10-6-2011) €3.149,50 και €29.018,88 αντίστοιχα ήτοι συνολικά το ποσόν των €32.168,38 ευρώ και 4) Από την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» της έχουν χορηγηθεί τρία (3)  καταναλωτικά δάνεια και μία πιστωτική κάρτα, από τα οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης (10-6-2011) το ποσό των €5.176,20, €10.300,00 και €303,91 αντίστοιχα για τα καταναλωτικά δάνεια και €51,78 ευρώ για την πιστωτική κάρτα, ήτοι συνολικά το ποσό των €15.831,89.
Η αιτούσα από το έτος 2010 και κυρίως μετά τις περικοπές που έγιναν στη σύνταξή της λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, ούτε αποδείχθηκε ιδία υπαιτιότητα αυτής. Ο ισχυρισμός της τρίτης και τέταρτης εκ των καθ’ ων ότι η αιτούσα εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής διότι απέκρυπτε από τους δανειστές της την κακή της οικονομική κατάσταση και την αδυναμία της να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που το εισόδημα της επέτρεπε, είναι αόριστος. Τούτο, διότι γιατί δε νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από το δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται, λοιπόν, στην αίτηση οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική κατάσταση και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστωτές (Τράπεζες εν προκειμένω) έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους πολλώ δε μάλλον της αιτούσας που οι δανειακές συναλλαγές με τους πιστωτές της ξεκίνησαν από το έτος 1998.
Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί μία διώροφη οικία, συνολικού εμβαδού 141,00 τ.μ., ο ισόγειος όροφος έχει επιφάνεια 65 τ.μ και ο πρώτος όροφος 76,00 τ.μ., η οποία έχει κτιστεί κατά τον πρώτο όροφο το 1982 και κατά το ισόγειο το 1998, σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός της πόλης της Καλαμάτας επί της υπό διάνοιξη οδού ………………………………………, συνολικής επιφανείας αυτού 157,00 τ.μ., εξυπηρετείται με δουλεία διόδου από τον κεντρικό δρόμο …………………….. σε μήκος 50 περίπου μέτρων διαμέσου ομόρων οικοπέδων και ρυμοτομείται στη δυτική του πλευρά σε μήκος 10 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα από την μελλοντική διάνοιξη της οδού ……………………….., αντικειμενικής αξίας 108,638,07 ευρώ. Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμάται σε 80.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς της (προ του 1998), προσεισμικής, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της, της αντικειμενικής της αξίας, του ότι έχει κτιστεί σε οικόπεδο ρυμοτομούμενο, το οποίο εξυπηρετείται με δουλεία διόδου και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και απροθυμίας των αγοραστών. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσης και της οικογένειάς της και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για απόκτηση Α’ κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.
Ακόμη η αιτούσα διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, της κυριότητάς του παρακρατημένης από τον πωλητή, τύπου ………………………… κ. εκ. , το οποίο το αγόρασε το 2010 με προκαταβολή €3.000,00 και το υπόλοιπο €8,910,00 με δάνειο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με μηνιαία δόση €186,56, το οποίο η αιτούσα έχει παραχωρήσει στην κόρη της ……………………… (28 ετών) η οποία εργάζεται …………………… για τις μετακινήσεις της. Ενόψει της σημερινής εμπορικής του αξίας, του τύπου και της παλαιότητάς του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσης, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του.
Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσης οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως και άτοκα (αρθ. 8 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ.6 παρ.3  ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε €350,00 ευρώ το μήνα (η ίδια η αιτούσα με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της προσφέρεται στην καταβολή μηνιαία του ποσού των €430,00 ευρώ. Από την κατάθεση της αιτήσεως έως την συζήτηση, συνέβησαν απρόβλεπτα γεγονότα για την ίδια και συγκεκριμένα εκ νέου μείωση των αποδοχών της), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες.
Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται σε €219.315,18 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε €148.535,54 ευρώ συνολικά προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (67,72% επί της συνολικής οφειλής),  €22.779,36 ευρώ προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» (10,39% επί της συνολικής οφειλής), €32.168,38 ευρώ προς την «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» (14,67% επί της συνολικής οφειλής) και το ποσό των €15.831,89 προς την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (7,22% επί της συνολικής οφειλής), σε κάθε μία από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των €350,00 ευρώ, στην μεν πρώτη αυτό των €237,05 (67,72%Χ€350,00), στη δε δεύτερη αυτό των 36,35 ευρώ (350 Χ 10,39%), στην τρίτη αυτό των 51,34 ευρώ (350Χ14,67%) και στην τέταρτη το ποσό των 25,26 ευρώ (350Χ7,22%). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Α)Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» €11.378,40, Η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» €1.744,80, η « EFG EUROBANK ERGASIAS» €2.464,32 και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ» €1.212,48.
Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσης και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το ποσόν των 37.000,00 Ευρώ προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ».  Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 16 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών της αιτούσης, της οικονομικής της δυνατότητας, η μη προοπτική βελτίωσης αυτής, της ηλικίας της, καθώς και η από τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα από τα οποία προκύπτουν καταβολές σε μορφή μηνιαίων δόσεων έναντι εξοφλήσεως τοκοχρεολυσίων των στεγαστικών δανείων. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» από τα δύο στεγαστικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις της απ’ αυτά, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση.
Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πιστώτριας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία, μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 137.157,14 ευρώ (149.535,54,- 11.378,40). Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 37.000,00 ευρώ, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί 16 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της 4ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 192,71 ευρώ το μήνα και επί 192 μήνες (16 χρόνια Χ 12). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών από τα καταναλωτικά δάνεια και πιστωτική κάρτα, κατά κεφάλαιο, τόκους και ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές, λόγω προνομιακής ικανοποίησης των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και η αιτούσα απαλλάσσεται από αυτές.
Κατά ακολουθία των παραπάνω πρέπει η αίτηση, που κρίνεται, να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο [άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2010] μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση εν μέρει.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσης με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά μετά την κοινοποίηση προς αυτούς της απόφασης, συνολικού ποσού τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00/0, επιμεριζόμενο συμμετρικά ως εξής: στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» το ποσό των 237,05 ευρώ, στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» το ποσό των 36,35 ευρώ, στην «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» το ποσό των 51,34 ευρώ και στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» το ποσό των 25,26 ευρώ.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης, δηλαδή μία διώροφη οικία, συνολικού εμβαδού 141,00 τ.μ., η οποία έχει κτιστεί, σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός της πόλης της Καλαμάτας επί της υπό διάνοιξη οδού …………………………, συνολικής επιφανείας αυτού 157,00 τ.μ.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» με μηνιαίες καταβολές ποσού εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (192,71) το μήνα και επί 192 μήνες (16 χρόνια Χ 12), ήτοι συνολικό ποσό τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται εντός του πρώτου πενταημέρου εκάστου μηνός, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλαμάτα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 26 Οκτωβρίου 2011, απόντων των διαδίκων.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *