858/2013 – Ειρηνοδικείο Κατερίνης – Εξάλειψη αναγκαστικής προσημείωσης

Τελευταία ενημέρωση την 11 Δεκ 2013 — 13:32

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Ελένη Μπίθα

Αφού συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Κατερίνη, στις 23-9-2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Αφού έλαβε υπόψη του την από 23-9-2013 αίτηση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………» που εδρεύει στην …………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου δυνάμει της υπ αριθ. 66/3/26.3.2013 απόφασης της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπ αριθμ. 97/26.3.2013 Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. 4640/26.3.2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της από 26.3.2013 σύμβασης, ως προς την έννομη σχέση στην οποία αφορά η παρούσα, της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «……………………» που εδρεύει στη ……………………, όπως είχε μετονομαστεί η Τράπεζα με την επωνυμία «……………………», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………».

Κατά της …………………… , κατοίκου ……………………

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 23-9-2013 αίτηση της για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. Αφού άκουσε τους διαδίκους, που παραστάθηκαν η μεν αιτούσα δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Αθηνάς Γεωργιάδου η δε καθ ης δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Κωνστάντια Καλαμπαλίκα – Αποστολίδου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα ζητά να εξαλειφθεί ολικώς η αναγκαστική προσημείωση υποθήκης ως εσφαλμένως εγγραφείσα δυνάμει της υπ αριθμόν 34214/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ως εκ παραδρομής εγγραφείσα στον τόμο 310 και φύλλα 94, 95, 96, 97 και 98 στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης για το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών του ευρώ (10.541,18), επί ακινήτων της καθ ης, επί των κάτωθι ακινήτων της καθ ης, ήτοι:

Α) Από οικοδομή που ανεγέρθη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971 «περί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» και του Ν. 3741/29 «περί της ιδιοκτησίας κατ ορόφους» σε οικόπεδο εμβαδού 1.422,28 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα ……………………, στο Ο.Τ. 200, περιφερείας Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης και συνορεύει γύρω βορειοανατολικά με δημοτική οδό σε πλευρά 27,14 μ., βορειοδυτικά με ιδιοκτησία …………………… σε πλευρά 22,26 μ., με ιδιοκτησίες …………………… σε πλευρά 14,88 μ. και με ιδιοκτησία …………………… σε πλευρά 16,26 μ., νοτιοανατολικά με πεζόδρομο σε πλευρά 37,81 μ., νότια με δημοτική οδό σε πλευρά 19 μ. και νοτιοδυτικά με δημοτική οδό σε πλευρά 18,37 μέτρων και ειδικότερα στο υπό στοιχεία (Α) ειδικό και διακεκριμένο τμήμα κάθετης ιδιοκτησίας εμβαδού 868,15 τ.μ., που συνορεύει γύρω βορειοανατολικά με το (Β) τμήμα κάθετης ιδιοκτησίας σε πλευρά 28,24 μ., βορειοδυτικά με ιδιοκτησία …………………… σε πλευρά 22,26 μ. και με ιδιοκτησίες …………………… σε πλευρά 14,88 μ., νοτιοανατολικά με πεζόδρομο σε πλευρά 17,70 μ., νότια με δημοτική οδό σε πλευρά 19 μ. και νοτιοδυτικά με δημοτική οδό σε πλευρά 18,37 μ., με αναλογία στο οικόπεδο 61,04% εξ αδιαιρέτου:

ι) στο με αριθμό (4) διαμέρισμα κατοικίας του β ορόφου πάνω από το ισόγειο οικοδομής, που ανήκει στο 2° επίπεδο, εμβαδού καθαρού 63,52 τ.μ. και μικτού 72,34 τ.μ. και με δύο ημιυπαίθριους χώρους εμβαδού 5,94 τ.μ. και 7,56 τ.μ. αντίστοιχα και συνορεύει γύρω βορειοανατολικά και βορειοδυτικά με ακάλυπτο, νότια με πρασιά και πέραν αυτής με πεζόδρομο και νοτιοδυτικά με το με αριθμό (3) διαμέρισμα και με ακάλυπτο χώρο, με αναλογία στο όλο οικόπεδο 51,677οο εξ αδιαιρέτου και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής 84,66 ο/οο εξ αδιαιρέτου, με το παρακολούθημα του, ήτοι τον με αριθμό (2) ισόγειο κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου εμβαδού 17,30 τ.μ.

ιι) στον με αριθμό (7) αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο Β της παραπάνω οικοδομής, που ανήκει στο 2° επίπεδο, εμβαδού καθαρού 5,60 τετραγωνικών μέτρων και μικτού 6,83 τ.μ. και συνορεύει γύρω βορειοανατολικά με τον με αριθμό

(5) χώρο λεβητοστασίου, βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο, νοτιοανατολικά με κοινό διάδρομο και νοτιοδυτικά με κοινό διάδρομο, με αναλογία στο όλο οικόπεδο 1,53°/οο εξ αδιαιρέτου και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής 2,50 ο/οο εξ αδιαιρέτου.

ιιι) στον με αριθμό (1) χώρο λεβητοστασίου στο υπόγειο Β της παραπάνω οικοδομής, που ανήκει στο 2° επίπεδο, εμβαδού καθαρού 4,85 τ.μ. και μικτού 5,92 τ.μ. και συνορεύει γύρω βορειοανατολικά και βορειοδυτικά με ακάλυπτο, νοτιοανατολικά με κοινό διάδρομο και νοτιοδυτικά με τον με αριθμό (2) χώρο λεβητοστασίου, με αναλογία στο όλο οικόπεδο 1,32°/οο εξ αδιαιρέτου και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής 2,17 ο/οο εξ αδιαιρέτου.

Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην καθ ης δυνάμει του υπ αριθμ. 15.724/9-6-2005 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβ/φου Κατερίνης Σοφίας Φούντα, που νόμιμα νόμιμα μετεγράφη στον τόμο 491 και αριθμό 115 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης.

Β) Σε ιδανικό μερίδιο 8/16 εξ αδιαιρέτου από τον με αριθμό 1475 αγρό εμβαδού 9.522 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα ……………………, στη θέση «……………………», περιφερείας Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης και ορίζεται γύρω βόρεια με χωράφι ιδιοκτησίας ……………………, ανατολικά με χωράφι ……………………, νότια με χωράφι …………………… και δυτικά μ αγροτικό δρόμο.

Το ανωτέρω τεμάχιο περιήλθε στην καθ ης ως εξής: α) ιδανικό μερίδιο 3/16 εξ αδιαιρέτου δυνάμει της υπ αριθμ. 8.080/6-6-1984 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβ/φου Κατερίνης Ελένης Γιαννιτσάρα, που νόμιμα μετεγράφη στον τόμο 183 και αριθμό 323 των ανωτέρω βιβλίων μεταγραφών και β) ιδανικό μερίδιο 5/16 εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ αριθμ. 17.784/23-12-1999 συμβολαίου δωρεάς της ιδίας συμβολαιογράφου Κατερίνης, που νόμιμα μετεγράφη στον τόμο 403 και αριθμό 183 των ανωτέρω βιβλίων μεταγραφών.

Γ) Σε ιδανικό μερίδιο 3/16 εξ αδιαιρέτου από τον με αριθμό 2502 αγρό εμβαδού 800 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα ……………………, στη θέση «……………………», περιφερείας Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης και ορίζεται γύρω βόρεια και νότια με δάσος, ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησίας …………………… και δυτικά με ακίνητο ιδιοκτησίας ……………………. Το άνω ακίνητο περιήλθε στην καθ ης δυνάμει της υπ αριθμ. 11.864/28-4-1998 δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς του τότε συμβολαιογράφου Κατερίνης Ιωάννη Βακαλίκου, που νόμιμα μετεγράφη στον τόμο 378 και αριθμό 89 των άνω βιβλίων μεταγραφών σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 12.274/2000 τροποποίηση του ιδίου συμβολαιογράφου, που νόμιμα μετεγράφη στον τόμο 410 και αριθμό 435 των άνω βιβλίων μεταγραφών

Οι ως άνω αναγκαστικές προσημειώσεις υποθήκης ενεγράφησαν εσφαλμένα από μέρους της αιτούσας επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της καθ ης, καθόσον η καθ ης είχε λάβει στις 21-6-2012 προσωρινή διαταγή στο πλαίσιο της από 11-5-2012 κατατεθειμένης στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης αίτησης της του Ν. 3869/2010, η οποία απαγόρευε προσωρινά και έως τη συζήτηση της αίτησης η οποία ορίστηκε στις 5-12-2013. κάθε πραγματική και νομική μεταβολή επί των αναφερομένων στην αίτηση ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα στα οποία ενέγραψε τις ως άνω προσημειώσεις.

Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 696 παρ. 3, 706 του Κ.Πολ.Δικ. και 1323, 1330 του Α.Κ, όπως τα τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δικ. και πρέπει να γίνει δεκτή και ως προς την ουσία της, της καθ ης συναινούσης στην ανάκληση της ως άνω αποφάσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

– Δικάζει κατ αντιμωλία των διαδίκων.

– Δέχεται την αίτηση.

– Εξαλείφει ολικώς τις κατά τα ανωτέρω αναγκαστικές προσημειώσεις υποθήκης ως εσφαλμένως εγγραφείσες δυνάμει της υπ αριθμόν 34214/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών στον τόμο 310 και φύλλα 94, 95, 96, 97 και 98 αντίστοιχα των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης, αναγκαστικές προσημειώσεις υποθήκης για το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών του ευρώ (10.541,18), επί των προπεριγραφόμενων ακινήτων της καθ ης

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στην Κατερίνη, την 23-9-2013.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *