6153/2011 Πρωτοδικείο Αθηνών – Αναστολή κατάσχεσης κύριας κατοικίας

Τελευταία ενημέρωση την 17 Μαρ 2014 — 13:31

6153/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Χαλικιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3327/2005 και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 16-6-2011, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: Α.Κ. του Δ., κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός ………., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πάρι Αναστασάκο.

Της καθ’ ης η αίτηση: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην Αθήνα, …………, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ………………

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 7-6-2011 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 11166/2011, προσδιορίστηκε για την πιο πάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 14 του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3587/2007 και το άρθρο 5 του Ν. 3714/2008, δεν επιτρέπεται επιβολή κατασχέσεως  για  ικανοποίηση  απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων  και εταιριών παροχής πιστώσεων καθώς και των εκδοχέων των απαιτήσεων αυτών από καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες επί ακινήτου του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί τη μοναδική κατοικία του, εφόσον ασκηθεί από τον ίδιο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως, ανακοπή κατά του σχετικού τίτλου εκτελέσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 933 επ. Κ.Πολ.Δ. και συντρέχουν, σωρρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η απαίτηση της τράπεζας, στο σύνολο της, όπως βεβαιώνεται στο σχετικό τίτλο εκτελέσεως, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) δεν έχει εγγραφεί, με τη βούληση τον οφειλέτη επί του ακινήτου αυτού προσημείωση ή υποθήκη υπέρ της δικαιούχου Τράπεζας και γ) ο οφειλέτης βρίσκεται σε αποδεδειγμένη αδυναμία να εκπληρώσει την συμβατική του υποχρέωση.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του δυνάμει της υπ’αριθμ. 1563/31-3-2011 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γ.Σ. και της υπ’ αριθ. 1589/2011 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, άνευ όρων εγγυοδοσίας, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 938 του ΚΠολΔ, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης και για το λόγο που αναφέρει στην ανακοπή του. Η υπό κρίση αίτηση αναστολής εκτέλεσης, αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 933, 938 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος για καταδίκη της καθ’ης στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος, το οποίο κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ.3 Κώδικα Δικηγόρων, επί αιτήσεως χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται πάντοτε τα δικαστικά έξοδα του καθ’ου σε βάρος του αιτούντος. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος Αντιγόνης Μπασιά, η οποία εξετάσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα προσκομισθέντα έγγραφα πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ’αριθμ. 1563/31-3-2011 κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γ.Σ. και της υπ’ αριθ. 1589/2011 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, εκτίθεται με επίσπευση της καθ’ης Τράπεζας στις 6-7-2011 σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το περιγραφόμενο σε αυτές ακίνητο του αιτούντος, για ικανοποίηση απαίτησης της καθ’ ης ύψους 10.123,54 Ευρώ, προερχόμενη από σύμβαση δανείου που είχε συνάψει με τον καθ’ ου για προσωπικές του ανάγκες, η οποία καταγγέλθηκε και βάση αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.29863/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, σε πλειστηριασμό εκτίθεται το ποσοστό 1/2   εξ αδιαιρέτου της πλήρης κυριότητας του με στοιχεία Α και Β1 διαμερίσματος (μεζονέτα) των Α και Β ορόφων, επιφανείας 126 τ.μ., κειμένης επί οικοπέδου στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Οδυσσέως 18, συνολικού εμβαδού 449,97 τ.μ. To Α1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αποτελείται από τρία δωμάτια, χωλ, κουζίνα, λουτρό, κλίμακα προς τον β’όροφο και εξώστη, ενώ το Β1 διαμέρισμα αποτελείται από 2 δωμάτια, γραφείο, χωλ, διάδρομο, αποθήκη, λουτρό και εξώστη. Το ως ακίνητο εκτιμήθηκε στο ποσό των 87.000 Ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε σε 58.600 Ευρώ. Ο αιτών στις 14-6-2011 άσκησε εμπρόθεσμα μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ως άνω κατάσχεση (βλ. την υπ’αριθμ. 9782 Β/14-6-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δ.Λ.) ανακοπή ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η ως άνω κατάσχεση.

Ο αιτών με τον μοναδικό λόγο της ανακοπής (άρθρο 933 ΚΠολΔ) ισχυρίζεται ότι η επιβληθείσα επί της μοναδικής κυρίας κατοικίας του κατάσχεση είναι άκυρη, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθεται από το άρθρο 5 Ν. 3714/2008 και συγκεκριμένα πρόκειται για απαίτηση από καταναλωτικό δάνειο, μη υπερβαίνουσα στο σύνολο της το ποσό των 20.000 Ευρώ, δεν έχει εγγραφεί με τη βούληση του οφειλέτη προσημείωση ή υποθήκη υπέρ της Τράπεζας και υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση. Ο ανωτέρω λόγος ανακοπής είναι νόμιμος και βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 11 του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3587/2007 και το άρθρο 5 του Ν. 3714/2008. Συνεπώς, πρέπει να εξετασθεί στην συνέχεια αν είναι και κατ’ουσίαν βάσιμος.

Από τις ίδιες ως άνω αποδείξεις πιθανολογήθηκε ότι το προαναφερόμενο ακίνητο που πρόκειται να εκπλειστηριασθεί είναι η μοναδική κατοικία του αιτούντος, στην οποία διαμένει μαζί με τη σύζυγο του Α.Μ. και το ανήλικο τέκνο τους (βλ. προσαγόμενο Ε9). Ενδεχόμενη δε εκπλειστηρίαση του  εν λόγω ακινήτου θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών διατηρεί ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και αντικείμενο ΙΝΤΕΡΝΕΤ CAFE, μισθώνοντας από το έτος 2005 ένα κατάστημα 48 τ.μ., στα Άνω Πατήσια επί της οδού Ηρακλείου 61, αντί μισθώματος 450 Ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, πιθανολογήθηκε ότι τα τελευταία έτη βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2009, 2010, 2011) και αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τόσο στην καθ’ ης όσο σε πλείστα άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Για αυτό το λόγο του επιδόθηκαν εξώδικες καταγγελίες δανειακών συμβάσεων από την Τράπεζα EFG Eurobank – Ergasias ΑΕ, Marfin – Egnatia, Praxis I Financeplc, εξεδόθη η υπ’ αριθ. 22325/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών ύστερα από αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και προς το Δημόσιο. Με βάση δε τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η ως άνω ανακοπή του αιτούντος, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 14 παρ. 11 του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3587/2007 και το άρθρο 5 του Ν. 3714/2008.

Μετά ταύτα, η υπό κρίση αίτηση αναστολής εκτελέσεως πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ουσίαν βάσιμη, κατά το διατακτικό οριζόμενα. Τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης βαρύνουν τον αιτούντα, όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του ακινήτου του αιτούντος με την υπ’αριθμ. 1563/31-3-2011 κατασχετήρια έκθεση ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γ.Σ. και την υπ’αριθμ. 1589/2011 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 6-6-2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8300/2011 ανακοπής που άσκησε ο αιτών, υπό τον όρο συζήτησης αυτής (ανακοπής) μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2011.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντος, τα δικαστικά έξοδα της καθ’ης τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) Ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα 21-6-11, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *