1701/2011 Ειρηνοδικείου Αθηνών – Αναστολή διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα της Eurobank λόγω καταχρηστικότητας όρων

Τελευταία ενημέρωση την 11 Σεπ 2011 — 15:28

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη , την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την παρουσία γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Φεβρουαρίου 2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: Α. Μ του Εμμανουήλ, κατοίκου Νίκαιας Αττικής, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της ΑΝΝΑΣ Π. ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “Eurobank Ergasias”, εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένη, παραστάθηκε δια της πληρεξουσίους της δικηγόρου ……..

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 25-1-2011 αίτησή της, που κατατέθηκε με αριθμό ……. και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Για την προκειμένη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από το έκθεμα και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού:

Άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3869/3-8-2010 που αφορά στη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», ορίζονται τα εξής: «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπει στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθµιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθµιση των οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος νόµου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπική; Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνο µία φορά».

Κατά το άρθρο 2 του ίδιου νόµου δίδεται η δυνατότητα στο έχον µόνιµη οικονοµική αδυναµία φυσικό πρόσωπο να υποβάλει αίτηση εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές του. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προκειµένου για πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος να παραδώσουν στον οφειλέτη αναλυτική κατάσταση των οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκου; και έξοδα. Από το περιεχόµενο της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει ότι τη διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού εκκινεί ο οφειλέτης και η πρόταση που απευθύνει στον πιστωτή του πρέπει να είναι έγγραφη.

Η αιτούσα ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της µε αριθµό

2ο φύλλο της µε αριθµό 1701/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων).

——————————————————————————–

……… διαταγής πληρωµής και της παρά πόδας αυτής επιταγής της Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε νοµότυπα και εµπρόθεσµα. Η αίτηση αυτή αρµοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ).Είναι νόµιµη. Στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 632 &2 Κ.Πολ.Δ και πρέπει, εποµένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρος αποδείξεως και τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκοµίζουν και επικαλούνται πιθανολογείται: Η ανακοπτοµένη διαταγή πληρωµής εκδόθηκε δυνάµει οφειλής ποσού 6.972,08 ευρώ, από τη µη καταβολή οφειλοµένων δόσεων από την µε αριθµό ……….. πιστωτική κάρτα.

Την 6η.01.2011, η αιτούσα κατέθεσε προς την καθ’ ής αίτηση για ενημέρωση του ύψους των οφειλών της και η καθ’ ής της το γνωστοποίησε με το από 7.01.2011 έγγραφο (σχ. αιτούσης με αρ. 5). Από τα έγγραφα, που η αιτούσα επικαλείται και προσάγει δεν πιθανολογείται ότι έχει υποβάλει προς την καθ’ ής γραπτή αίτηση με πρόταση υπαγωγής των οφειλών της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010,συντρεχόντων και των προϋποθέσεων που εκτίθενται στην αρχή της παρούσης(άρθρα 1 και 2 του ανωτέρω νόµου).

Η καθ’ής της κοινοποίησε στις 12.01.2011 την µε αριθµό ………. διαταγή πληρωµής. Η συµπεριφορά αυτή της καθ’ής δεν καθίσταται καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, ως υπερβαίνουσα τα όρια που επιβάλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, διότι η εκ µέρους της υποβολή της αιτήσεως για έκδοση του ανακοπτοµένου τίτλου προηγήθηκε κάθε ενέργειας υπαγωγής της στις προαναφερόµενες διατάξεις Ακολούθως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος κατ’ ουσίαν ο πρώτος λόγος ανακοπής.

Με τον δεύτερο λόγο ανακοπής της η αιτούσα ισχυρίζεται ότι είναι µη νόµιµη η απόδειξη των απαιτήσεων της καθ’ής µε αποσπάσµατα των µηνιαίων λογαριασµών, λόγω καταχρηστικότητος της αποδεικτικής τους ισχύος. Ο λόγος αυτός ανακοπής κρίνεται απορριπτέος, διότι η ειδική συµφωνία, ότι η οφειλή της αιτούσης-πιστούχου, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της τράπεζας είναι, ως δικονοµική σύµβαση, έγκυρη. Η ανακοπτοµένη διαταγή πληρωµής νοµίµως εκδόθηκε µε βάση τους µηχανογραφηµένους λογαριασµούς της καθ’ής, η εκτύπωση των οποίων επέχει θέση αποδεικτικού µέσου µε ισχύ ιδωτικού εγγράφου, όσον αφορά την αποτυπωµένη κίνηση, κλείσιµο και κατάλοιπο του λογαριασµού (ΑΠ 1022/2003, 1117/2003, ΑΠ 1501/2008 ΕΕµπΔ 2008.778,ΑΠ 441/2007 ΕΕµπ.Δ, ΕλλΔνη 2008,149, ΜπρΘεσπρ.210/2007 Αρµ. 2008235, ΠΠρΑγρ 68/2007 Χρ.ΙΔ 2008.342).

Συνακόλουθα, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι άκυροι ως καταχρηστικοί είναι οι κάτωθι όροι: α) αυτός που ορίζει ότι ολόκληρο το ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσµο και επιβαρύνεται µε τόκο υπερηµερίας β) αυτός που θεσπίζει µονοµερή τροποποίηση του τόκου τµηµατικών καταβολών από την τράπεζα και γ)αυτός που ορίζει ότι θα συνάγεται

3ο φύλλο της µε αριθµό 1701/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων).

——————————————————————————–

τεκµήριο αποδοχής και αναγνώρισης του χρεωστικού υπολοίπου και των επιµέρους χρεώσεων ,εφόσον εντός είκοσι ηµερών από τη λήψη του µηνιαίου λογαριασµού ή οποιασδήποτε άλλης έγγραφης ειδοποίησης της Τράπεζας ο Κάτοχος ή συνοφειλέτης ή εγγυητής δεν αµφισβητήσει εγγράφως το ποσό της οφειλής.

Κατά τα διατάξεις του άρθρου 2& 1 α, του Ν 225111994 καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος λόγω της αντιθέσεώς του στην ανωτέρω διάταξη είναι ο γενικός όρος, που επιτρέπει στην Τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συμβατικό τόκο με το οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις), όταν δεν καθορίζονται ειδικά κριτήρια εκ των προτέρων και εύλογα για τον καταναλωτή – πελάτη (ΑΠ 1219/2001 ΕλλΔνη 42.1603 επ.). Περαιτέρω, άκυρος ως καταχρηστικός είναι ο όρος που προβλέπει κατά πλάσμα δικαίου ότι θα συνάγεται τεκμήριο αποδοχής και αναγνώριση του χρεωστικού υπολοίπου, εφόσον εντός είκοσι ημερών από τη λήψη του μηνιαίου λογαριασμού θα ειδοποιήσει γραπτώς με απόδειξη την Τράπεζα. ο ανωτέρω όρκος κρίνεται ότι δεσμεύει υπέρμετρα την αιτούσα ως καταναλωτή – πελάτη, έναντι της πιστώτριας καθ’ ής Τράπεζας και αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 2 &&6 και 7, περ. κζ΄ του προαναφερθέντος Ν. 2251/1994 (βλ. ως άνω απόφαση του ΑΠ, ΜΠΡΑΘ 2234/2005, δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

Συνεπώς, εφ’ όσον πιθανολογείται η ακύρωση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής συνεπεία της παραδοχής της ανακοπής, καθώς και ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβηας της αιτούσης, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να επιβληθεί σε βάρος της αιτούσης η δικαστική δαπάνη της καθ’ ής (άρθρο 178&3 Κώδικα περί Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό ……… διαταγής πληρωμής και της παρά πόδας της επιταγής της Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 25-1-2011, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ……… ανακοπής, της οποίας η συζήτηση προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 20ης.09.2012.

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσης η δικαστική δαπάνη της καθ’ ής, την οποία ορίζει σε…………….ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση .

Αθήνα 16 ΜΑΡ. 2011

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *