Οι συνέπειες για τον εγγυητή

Τελευταία ενημέρωση την 13 Ιούν 2011 — 14:43

Έχετε υπόψη σας ότι η τράπεζα δεν µπορεί να απαιτήσει από εσάς την πληρωµή του δανείου αντί του δανειολήπτη στην περίπτωση που η σύµβαση πίστωσης κριθεί άκυρη.

Από τη στιγµή που το δάνειο έχει αποπληρωθεί στο σύνολό του, ο εγγυητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του. Αν όµως ο δανειολήπτης αποδειχθεί αφερέγγυος, ο εγγυητής είναι υποχρεωµένος να τακτοποιήσει το χρέος του.

Στην περίπτωση αυτή εγείρονται ορισµένα ερωτήµατα:

Πρέπει να πληρώσει ακόµη κι αν δεν γνώριζε την αφερεγγυότητα του δανειολήπτη, όταν χορηγούσε την εγγύηση;

Πλην εντελώς εξαιρετικών περιπτώσεων, ο εγγυητής δεν µπορεί να επικαλεσθεί ότι, όταν υπέγραφε, δεν γνώριζε την αφερεγγυότητα του δανειολήπτη.

Πρέπει να πληρώσει αν η τράπεζα δεν έχει κάνει κανένα διάβημα κατά του ίδιου του δανειολήπτη;

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ο εγγυητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή της οφειλής, ωσότου το πιστωτικό ίδρυμα επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του δανειολήπτη και αυτή αποβεί άκαρπη. Πρόκειται για τη λεγόμενη «ένσταση διζήσεως», από την οποία, όμως, συνήθως υπάρχει ρήτρα παραίτησης στις τραπεζικές συμβάσεις, ώστε ο εγγυητής να ευθύνεται ακριβώς όπως και ο δανειολήπτης.

Μπορεί να στραφεί κατά του δανειολήπτη;

Ο εγγυητής εφόσον ικανοποίησε την τράπεζα, υποκαθίσταται στα δικαιώματά της και μπορεί να απαιτήσει ό,τι ποσό κατέβαλε, από το δανειολήπτη.

Η εγγύηση επηρεάζει τους κληρονόμους του εγγυητή;

Επηρεάζει όλους τους νόμιμους κληρονόμους του, διότι με το θάνατο του εγγυητή αυτοί κληρονομούν τη σχετική υποχρέωση.Μπήκατε εγγυητής για να πάρει δάνειο ένας συγγενής ή ένας φίλος σας. Αυτός, όμως, σταμάτησε να καταβάλει τις δόσεις και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ζητά από εσάς την πληρωμή του δανείου.

Πώς πρέπει να αντιδράσετε;

Ξαναδιαβάστε τη σύμβαση που υπογράψατε και βεβαιωθείτε ότι συνάδει με τις διατάξεις του νόμου. Ποιο είναι το ποσό για το οποίο εγγυηθήκατε και για πόσο χρονικό διάστημα;

Επικοινωνήστε με τον δανειολήπτη και μάθετε ποιο είναι το οφειλόμενο ποσό: ταυτίζεται με αυτό που σας ζητά να πληρώσετε η τράπεζα;Αν τα οικονομικά σας δεν είναι ιδιαίτερα ανθηρά αυτή την περίοδο μπορείτε να ζητήσετε παράταση από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.Βεβαιωθείτε ότι το πιστωτικό ίδρυμα εξήντλησε όλα τα μέτρα κατά του δανειολήπτη (πρωτοφειλέτη). Ζητήστε όλες τις πληροφορίες, από την τράπεζα, γραπτά.