Διαταγή πληρωμής

Τελευταία ενημέρωση την 20 Ιαν 2012 — 16:27

Αν την αγνοήσετε, θα έχετε σοβαρό πρόβλημα, ανάλογα με την περίπτωση. Στη χειρότερη περίπτωση, η τράπεζα μπορεί να φτάσει μέχρι κατάσχεση και πλειστηριασμό ακινήτου σας. Με την παραλαβή της, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, ακόμα και την επόμενη μέρα.

Ξεκινάει με την αναγραφή της δικαστικής αρχής που την εξέδωσε  και τελειώνει με την υπογραφή του δικαστή και γραμματέα.  Δείτε τα κόκκινα γράμματα.

Την επιδίδει δικαστικός επιμελητής, που σας βάζει να υπογράψετε για την παραλαβή της.

Προσοχή, πρέπει να είναι γνήσια, με τη σφραγίδα του δικαστηρίου και όχι φωτοτυπία.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩN

Αριθμός…..……….

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Ο Ειρηνοδίκης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ……………

Έχοντας υπόψη του την από …….αίτηση του ………. κατοίκου ………… που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ………..

ΚΑΤΑ

……………κατοίκου ………….,

με την οποία  ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή του

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, με βάση τους τίτλους που αναφέρει, ήτοι μία συναλλαγματική ποσού ………………(…………) εκδόσεως του καθ΄ ου, εις διαταγήν του αιτούντος, την 6\4\99 στην …….. αποδοχής του καθ΄ ου στην…….την …….. με λήξη την ……..η οποία κατά την λήξη της δεν πληρώθηκε από τον υπόχρεο, της οποίας ο αιτών είναι νόμιμος κομιστής ως εκδοθείσας εις διαταγήν του.

Η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά το άρθρο 623 ΚΠολΔ και του ν. 5325/32 περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν”, και αποδεικνύεται από την προσαγόμενη συναλλαγματική, που έχει συνταχθεί και χαρτοσημανθεί νόμιμα. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ’ ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό για το αιτούμενο ποσό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί  το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ των Τ.Ν. και Τ:Π.Δ.Α., όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό……………………αγωγόσημο, καθώς και η νόμιμη προείσπραξη της Δικηγορικής αμοιβής για την παράσταση του Πληρεξουσίου Δικηγόρου, όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό ………………….γραμμάτιο του ΔΣΑ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθ ου η αίτηση να καταβάλει στον αιτούντα …….(……..) με τον νόμιμο  τόκο από της επομένης της λήξης της συναλλαγματικής μέχρι την εξόφληση. Επίσης ευρώ ………………………….……  για τα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαταγής πληρωμής.

Γίνεται υπόμνηση στον καθ ου ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δέκα πέvτε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις ……….

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δίνεται εντολή προς κάθε Δικαστικό Επιμελητή να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση όταν του ζητηθεί και προς τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και προς όλους τους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της δημόσιας δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαταγής όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα.
Αθήνα ………….…….
ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ