Αναστολή εκτέλεσης

Τελευταία ενημέρωση την 13 Μαρ 2011 — 08:58

Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτων κατ’ αρ. 1000 ΚΠολΔ.

Χρονικό σημείο έναρξης των αποτελεσμάτων της απόφασης επί της αναστολής.

Αυτά επέρχονται από τη δημοσίευση  της απόφασης (λόγω του διαπλαστικού χαρακτήρα αυτής) χωρίς ν’ απαιτείται γνωστοποίηση αυτής όπως απαιτεί το άρ. 939 ΚΠολΔ για την απόφαση επί της αναστολής της εκτελέσεως. (Επικυρώνει την 8850/2002 ΕφΑθ). ΑΠ 83/2004, Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣΑναίρεση και προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης  απόφασης.

Για να χορηγηθεί η αναστολή δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης της αναιρεσιβληθείσας απόφασης, μετά την κατά το άρθρο 924 ΚΠολΔ επίδοση αντιγράφου του απογράφου της απόφασης αυτής με επιταγή προς εκτέλεση αφού στην περίπτωση αυτή μπορεί να ασκηθεί ανακοπή κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ και να ζητηθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ άρθρο 938 ΚΠολΔ. ΑΠ 176/2003 Δ΄Τμ. (Συμβ), Δ/νη 2003/952Ø

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠολΔ): Η προσωρινή διαταγή δικαστή, που εκδίδεται σε υπόθεση της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων (σημείωμα Ειρηνοδίκη για την παρεμπόδιση της αναγκαστικής εκτέλεσης) αποτελεί εκτελεστή πράξη της δικαστικής αρχής, που δεσμεύει και τα όργανα της εκτελέσεως στα οποία γνωστοποιήθηκε. Τους νόμιμους όρους για την έκδοση του σημειώματος αυτού, το οποίο δεν προσβλήθηκε ως πλαστό, δεν επιτρέπεται να ελέγχουν τα όργανα της εκτελέσεως. Απόρριψη αναιρετικού λόγου από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ.(Ολ.ΑΠ 4/2004, ΝοΒ 52/2004, σελ. 962)

– Μετά τη συζήτηση της ανακοπής και πολύ περισσότερο μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης επ’ αυτής, δεν μπορεί – με βάση την ανακοπή αυτή – να υποβληθεί αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης (Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις εκδ. Β~ σελ. 543). ΕφΠειρ 733/99 ΕλΔ 2000,485. – … αν επομένως ασκηθεί έφεση κατά οριστικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε επί ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν μπορεί να ζητηθεί στο Εφετείο αναστολή της εκτέλεσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της έφεσης. ΕφΠειρ 733/99 ΕλΔ 2000,485.

– Ο καθού η εκτέλεση μπορεί ασκώντας την κατ’ άρθρο 933 ή 936 ΚΠολΔ κατά περίπτωση ανακοπή να επιτύχει την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως με την κατ’ άρθρο 938 παρ. 1 ΚΠολΔ αίτηση αναστολής αν συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις και συγκεκριμένα εάν το δικαστήριο πιθανολογήσει ευδοκίμηση της ανακοπής και ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντα μπορεί ή να επιτρέψει στον καθού η ανακοπή επισπεύδοντα την με εγγύηση εκτέλεση ώστε με την εγγύηση αυτή να είναι δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης του αιτούντα εάν ευδοκιμήσει η ανακοπή (άρθρο 938 παρ. 1 εδ. β~ ΚΠολΔ) ή να διατάξει την αναστολή υποχρεώνοντας τον ανακόπτοντα σε εγγυοδοσία ή μη υποχρεώνοντας σε εγγυοδοσία (άρθρο 938 παρ. 1 εδ. α~ ΚΠολΔ). ΜΠρΒολ 1531/95 Δ 2000,291, ΜΠρΘεσ 19129/2001 Αρμ 2002,749.

-Από τις διατάξεις των παρ. 1 εδ. πρώτο και 2 εδ. πρώτο του άρθρου 565 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι για τη δυνατότητα αναστολής, κατ’ εφαρμογή της δεύτερης απ’ αυτές, πρέπει προεχόντως η εκτέλεση της οποίας ζητείται η αναστολή, να απειλείται ή να ενεργείται με βάση την απόφαση, κατά της οποίας ασκήθηκε η αίτηση αναιρέσεως, ή εκείνη που επικυρώθηκε απ’ αυτή και κατέστη τελεσίδικη και εκτελεστή, αυτή δε την έννοια έχει η αναφερόμενη στη διάταξη φράση _αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης απόφασης_, όχι δε με βάση άλλον τίτλο, όπως είναι η διαταγή πληρωμής (άρθρο 631 ΚΠολΔ), η κατά της οποίας ασκηθείσα ανακοπή (άρθρο 632 ΚΠολΔ) με αίτημα την ακύρωση της απορρίφθηκε τελεσίδικα από το αρμόδιο δικαστήριο. ΑΠ 338/98 Δ 2000,325.

— Από τη διάταξη του άρθρου 938 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή, μπορεί κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να διατάξει την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης. ΜΠρΧαλκ 451/2000 Δ 2001,225, 459/2000 ΝοΒ 2000,1619.

— … προϋποθέσεις χορηγήσεως της αναστολής αυτής είναι

1) η προηγούμενη, νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκηση της ανακοπής,

2) το παραδεκτό και νόμιμο της ανακοπής αυτής και 3) η πιθανολόγηση ευδοκίμησης κάποιου λόγου της εκκρεμούσας ανακοπής. Αν δεν είναι νόμιμη και παραδεκτή και πιθανολογηθεί ότι δεν είναι βάσιμη στην ουσία, η ανακοπή δεν μπορεί να στηρίξει αναστολή και η σχετική αίτηση απορρίπτεται (Μπρίνιας στο άρθρο 938, 68, 541-544). ΜΠρΧαλκ 451/2000 Δ 2001,225, 459/2000 ΝοΒ 2000,1619.

— Μορφή προληπτικής δικαστικής προστασίας αποτελεί η δικαστική αναστολή της εκτελέσεως των προσωρινώς εκτελεστών αποφάσεων λόγω ασκήσεως εφέσεως κατά τα άρθρα 912, 913 ΚΠολΔ. Με τα άρθρα αυτά αναστέλλεται η εκτελεστότητα ήτοι η δυνατότητα του νικήσαντος προς χρησιμοποίηση της προσωρινής εκτελεστής αποφάσεως ως τίτλου εκτελεστού. ΜΠρΣπαρτ 557/2000 ΝοΒ 2001,1033.

— … η αναστολή του άρθρου 912 ΚΠολΔ προσομοιάζει, αλλά δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο, διότι δεν συγκεντρώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ασφαλιστικών μέτρων. ΜΠρΣπαρτ 557/2000 ΝοΒ 2001,1033.

— … ειδικότερα, δεν διατάσσεται αυτή προς το σκοπό να εξασφαλισθεί το διαγνωσθέν ουσιαστικό δικαίωμα, αλλά προκειμένου να μην επιχειρηθεί αναγκαστική εκτέλεση της προσωρινώς εκτελεστής δικαστικής απόφασης, η οποία πιθανολογείται ότι θα εξαφανισθεί, είτε λόγω ευδοκίμησης της ανακοπής ερημοδικίας, είτε λόγω παραδοχής της έφεσης και δεν είναι δεκτική ανάκλησης, ει μη μόνον υπό τους όρους της διάταξης του άρθρου 913 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, εκδ. 2α, άρθρο 912 παρ. 60, 62, Γεωργίου, Αναγκαστική Εκτέλεση και Ασφαλιστικά Μέτρα, εις ΕλΔ 38, 1465 επ., ιδίου, Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 692 ΚΠολΔ, εις ΕλΔ 40,14 επ., ιδίως σ. 34, 35, Γέσιου – Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, παρ. 16 ΙΧ σ. 273, υποσ. 142). ΜΠρΣπαρτ 557/2000 ΝοΒ 2001,1033.

— … βάσει των παραπάνω δεν τίθεται θέμα επίκλησης επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου. ΜΠρΣπαρτ 557/2000 ΝοΒ 2001,1033.

— Αναστολή της εκτέλεσης που θεμελιώνεται σε εξαφανισθέντα εκτελεστό τίτλο, ακόμη και όταν αυτός στήριζε προσωρινή εκτέλεση. ΜΠρΘεσ 4069/2001 Αρμ 2001,544.

— Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 938 ΚΠολΔ, αν ασκηθεί ανακοπή κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, είναι δυνατό, κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος, να διαταχθεί η αναστολή αυτής, όταν, κατά την κρίση του δικάζοντος, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— … στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος να διατάξει την αναστολή δικαστής ή επί Πολυμελούς Πρωτοδικείου ο Πρόεδρος μπορούν να εμποδίσουν με σημείωμά τους την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής. ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— … η έκδοση του σημειώματος αυτού, είναι αποκλειστικά διαπλαστική και μάλιστα μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως. ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— … κατά την ορθότερη άποψη μπορεί να εκδοθεί και αυτεπαγγέλτως και από τον αρμόδιο δικαστή. ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— … δεν αποτελεί απόφαση αναστολής εκτελέσεως, διότι δεν εκδίδεται μετά προηγούμενη διαγνωστική διαδικασία, αλλά αποτελεί απλώς γραπτή προσταγή προς τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, όπως μη ενεργήσει πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της ασκηθείσας αναστολής, ενώ την ίδια φύση έχει και η κατά το άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ προσωρινή διαταγή και το επ’ αυτής εκδιδόμενο κατά το άρθρο 700 παρ. 3 ΚΠολΔ σημείωμα (βλ. ΑΠ 493/99 ΕλΔ 2000,63, ΑΠ 1599/92 ΑρχΝ 44,118, ΕφΑθ 4778/83 ΕλΔ 1984,1080, ΕφΑθ 3266/82 Δ 13,787, ΕφΑθ 7906/74 ΝοΒ 23,194). ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— … όπως δε προκύπτει περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 938 παρ. 2 και 939 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ από τη γνωστοποίηση του σημειώματος αυτού, όπως ακριβώς και της αποφάσεως που διατάζει την αναστολή, απαγορεύεται να ενεργηθεί οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτελέσεως, εκτός από εκείνες που έχει ειδικά επιτρέψει η απόφαση της αναστολής ή το σημείωμα αναστολής, αν δε ενεργηθούν τέτοιες κηρύσσονται άκυρες, κατόπιν ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, μόνο σε περίπτωση βλάβης του καθού η εκτέλεση, που δεν μπορεί να αποτραπεί παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, κατά τη διάταξη του άρθρου 159 αρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. για την απόφαση αναστολής, ΑΠ 1170/97 ΕλΔ 1999,602, ΑΠ Ολ 33/95 ΕλΔ 1996,583 και για το σημείωμα, ΕφΑθ 4778/83 ό.π., ΕφΑθ 3266/82 Δ13,787, ΕφΑθ 7906/74 ΝοΒ 23,194, CONTRA -ανεξαρτήτως βλάβης – Μητρόπουλος, Η φύσις του σημειώματος περί αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης, κατ’ άρθρον 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, Αρμ 1989,434, Κατηφόρης, Δικαστική αναστολή της εκτέλεσης, σελ. 110). ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— … πρέπει δε να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή η βλάβη του καθού η εκτέλεση, η οποία μπορεί να έχει και περιουσιακό χαρακτήρα, είναι αυταπόδεικτη από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, την αναστολή του οποίου αφορούσε η απόφαση ή το σημείωμα του δικαστή, δεν απαιτείται δε για την αξιούμενη επίκλησή της, η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, αλλά αρκεί η έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν (ΑΠ 1170/97 ό.π.). ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— … ωστόσο όμως αν η αναστολή αφορά την εκτελεστότητα της δικαστικής αποφάσεως και γενικά του εκτελεστού τίτλου, δηλαδή αναφέρεται στη δυνατότητα του διαδίκου που νομιμοποιείται να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση βάσει της αποφάσεως και γενικώς του τίτλου αυτού, η κατά παράβαση της αναστολής της εκτελεστότητας, που δόθηκε με δικαστική απόφαση ή σημείωμα του αρμοδίου δικαστή, διενεργηθείσα πράξη αναγκαστικής εκτελέσεως είναι άκυρη χωρίς την ανάγκη συνδρομής του στοιχείου της βλάβης διότι θεωρείται ότι διενεργήθηκε χωρίς την αναγκαία προϋπόθεση της υπάρξεως εκτελεστού τίτλου. ΕφΑθ 4373/2001 ΕλΔ 2002,198.

— Κατά το άρθρο 938 παρ. 2 ΚΠολΔ ο δικαστής στον οποίο εκκρεμεί η ανακοπή και αν πρόκειται για πολυμελές πρωτοδικείο, ο πρόεδρος, μπορούν να εμποδίσουν με σημείωμά τους, την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το απώτατο χρονικό σημείο της διάρκειας του σημειώματος της αναστολής είναι η έκδοση της αποφάσεως για την αίτηση αναστολής οπότε παύει αυτοδικαίως η ισχύς του σημειώματος. ΑΠ 614/2001 ΕλΔ 2002,119.

— Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 662 Ζ εδαφ. β~ ΚΠολΔ η παραπομπή από αυτήν γίνεται μόνο στις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία και εφόσον αυτές προσαρμόζονται προς τη φύση και το σκοπό της χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως, όχι όμως και σε αυτές που προσιδιάζουν αποκλειστικώς στα ασφαλιστικά μέτρα. ΕφΑθ 4792/2001 ΕλΔ 2002,230.

— … επομένως η απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως, είτε δεχομένη είτε απορρίπτουσα αυτήν, δεν υπόκειται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται περί ασφαλιστικού μέτρου (ΑΠ 455/71 ΝοΒ 19,1244, 145/95 Δ 27,775, ΜΠρΑθ 23343/93 ΕλΔ 36,893, ΜΠρΑθ 4/90 Δ 21,866, 6264/89, Δ 18,837, 6672/87 Δ 20,97, 2756/89 Δ 21,421, 926/90 Δ 21,421). ΕφΑθ 4792/2001 ΕλΔ 2002,230.

— Το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ είναι αρμόδιο να διατάξει την αναστολή, ακόμη και αν δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής, καθόσον η αρμοδιότητα του δικαστηρίου για την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής της εκτέλεσης, θεμελιώνεται στην, ενώπιόν του, εκκρεμοδικία της ανακοπής, η οποία προκαλείται και όταν ακόμη η τελευταία απευθύνεται σε αναρμόδιο δικαστήριο (Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ, 1997, τόμ. Ε, υπό το άρθρο 938, παρ. 50 σελ. 496, ΜΠρΑθ 8593/87 Δ 19,452). ΜΠρΠειρ 2889/2003 ΔΕΕ 2003,804.

— Αναστολή εκτέλεσης απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε αναίρεση και πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης χορηγείται μόνο αν δεν έχει γίνει έναρξη της εκτέλεσης. Μετά ταύτα δεν χορηγείται αναστολή της εκτέλεσης με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ αλλά με τις διατάξεις που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση. ΑΠ 176/2003 ΕλΔ 2003,952.