Άμυνα κατά της Διαταγής Πληρωμής

Τελευταία ενημέρωση την 13 Μαρ 2011 — 08:58

Πως μπορώ να αμυνθώ κατά μίας Διαταγής Πληρωμής;

Εάν δεν οφείλετε το ποσό που καλείστε να πληρώσετε με την επιταγή ( επιταγή = το τελευταίο από τα φύλλα που σας επιδόθηκε, όπου αναγράφεται αναλυτικά το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ) πρέπει για να προστατευθείτε να ασκήσετε, μέσω του δικηγόρου σας, κατά της διαταγής πληρωμής, ανακοπή, αίτηση αναστολής και να ζητήσετε και προσωρινή διαταγή στο αρμόδιο Δικαστήριο, που είναι αυτό από το οποίο εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής ( αναφέρεται στο πάνω μέρος της διαταγής ).

Τι είναι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ( Άρθρ. 632 ΚΠολΔ );

Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής επιδιώκετε να ακυρώσετε τη διαταγή. Είναι δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, ορίζεται δικάσιμος ( δικάσιμος = η ημερομηνία κατά την οποία θα συζητηθεί η ανακοπή σας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η ημερομηνία που θα γίνει το δικαστήριο ) και επιδίδεται με επιμέλειά σας σε αυτόν με αίτηση του οποίου εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής.

Όλα αυτά τα αναλαμβάνει ο δικηγόρος σας. Η απόφαση που θα εκδοθεί από το ως άνω δικαστήριο μπορεί είτε να ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής, είτε να τη διορθώνει ( π.χ. ως προς το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ), είτε την επικυρώνει ( δηλαδή την αφήνει ως έχει, αναγνωρίζοντας την εγκυρότητά της ).

Πότε μπορώ να ασκήσω την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής;

Την ανακοπή μπορείτε να ασκήσετε ( ασκώ την ανακοπή = καταθέτω το δικόγραφο της ανακοπής στη γραμματεία του δικαστηρίου και επιδίδω, μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου μου, αντίγραφο στον αντίδικο ) μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από τότε που σας επιδόθηκε για πρώτη φορά η διαταγή πληρωμής, ή μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που σας επιδόθηκε η ίδια διαταγή πληρωμής για δεύτερη φορά. Αν δεν την ασκήσετε μέσα σε αυτές τις προθεσμίες χάνετε το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής και ως εκ τούτου και την ευκαιρία να την ακυρώσετε.

Piece of cake! Ασκώ την ανακοπή εμπρόθεσμα και δε με κουνάει κανείς!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο η άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής δεν σας προστατεύει από την κατάσχεση. Δυστυχώς αρκετοί πελάτες αποχωρώντας από τα δικηγορικά γραφεία μένουν με την εσφαλμένη εντύπωση ότι μόνο με την άσκηση της ανακοπής δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και ότι πλέον ο δανειστής τους ( αυτός που με αίτησή του εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής ) «δεν μπορεί να τους ακουμπήσει».

Τι πρέπει να κάνω για να προστατευθώ πλήρως από την κατάσχεση;

Για να είστε προστατευμένος πλήρως πρέπει, εκτός από ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, να ασκήσετε ταυτόχρονα και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής.

Τι είναι η αίτηση αναστολής της διαταγής πληρωμής ( άρθρ. 632 ΚΠολΔ );

Η αίτηση αναστολής είναι και αυτή δικόγραφο, ασκείται όπως ακριβώς και η ανακοπή ( με κατάθεση και επίδοση στον αντίδικο ) μέσα στην ίδια προθεσμία ( 15 εργάσιμες ημέρες από τότε που σας επιδόθηκε η διαταγή πληρωμής ) και για τη συζήτηση αυτής γίνεται επίσης δικαστήριο. Η αίτηση αναστολής, δικάζεται πιο σύντομα από την ανακοπή και με αυτήν ζητούμε – όχι την ακύρωση της διαταγής πληρωμής, όπως με την ανακοπή, αλλά – την αναστολή ( διακοπή ) κάθε πράξης εκτέλεσης ( κατάσχεσης ) μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής που ασκήσαμε.

Αν το δικαστήριο που δικάσει την αίτηση αναστολής πιθανολογήσει ότι η ανακοπή μας θα γίνει δεκτή από το δικαστήριο που θα τη δικάσει, αφού εξετάσει τους λόγους της, τότε εκδίδει απόφαση με την οποία κάνει δεκτή την αίτηση αναστολής και διατάσσει την αναστολή κάθε πράξης εκτέλεσης, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής που ασκήσαμε κατά της ίδιας διαταγής πληρωμής. Αν το δικαστήριο απορρίψει όμως την αίτηση αναστολής, τότε ο αντίδικος μπορεί να προβεί σε κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητής σας περιουσίας, ασχέτως του γεγονότος ότι έχετε ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής.

Τι είναι η προσωρινή διαταγή;

Αφού παρέλθουν τρεις εργάσιμες ημέρες από τότε που σας κοινοποιήθηκε η διαταγή πληρωμής, ο αντίδικος μπορεί να προβεί σε κατάσχεση σε βάρος της περιουσίας σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να ασκήσετε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής.

Το αίτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία θα διατάσσει ο πρόεδρος ( δικαστής ) την αναστολή ( διακοπή ) κάθε πράξης εκτέλεσης ( κατάσχεσης ) σε βάρος σας, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής που ασκήσατε κατά της διαταγής πληρωμής. Για να κριθεί το αίτημά σας για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, γίνεται ένα «μίνι δικαστήριο» θα μπορούσε να το πει κανείς, μία πολύ σύντομη διαδικασία ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας που βρίσκεται στα δικαστήρια.

Η διαταγή πληρωμής με την επιταγή προς πληρωμή ( = το τελευταίο φύλλο που γράφει αναλυτικά πόσο πρέπει να πληρώσετε ) με διατάσσει να πληρώσω 736,92€. Αξίζει να μπω στην ανωτέρω διαδικασία; Πόσο κοστίζουν όλα αυτά;

Αυτό είναι ζήτημα υποκειμενικό και η απόφασή σας πρέπει να είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως:α) πόσα χρήματα θα ζητήσει ο δικηγόρος σας για να συντάξει, καταθέσει και συζητήσει στο ακροατήριο τη διαταγή πληρωμής, την αίτηση αναστολής και το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. Αναλόγως βέβαια με το δικηγόρο και την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης, το κόστος των ανωτέρω δεν είναι σταθερό, όμως, κατά την εκτίμηση του γράφοντος, δεν πρέπει να το υπολογίζετε σε λιγότερο από 1000€ για όλα μαζί τα ανωτέρω.β) αν πράγματι έχετε πιθανότητες να δικαιωθείτε από τα δικαστήρια και να ακυρώσετε τη διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε σε βάρος σας.

Η άσκηση των ανωτέρω δικογράφων, δεν σημαίνει απαραίτητα και ευδοκίμηση αυτών. Αν δεν έχετε ουσιαστικούς λόγους ανακοπής ( ο πιο ουσιαστικός από όλους είναι ότι δεν οφείλετε το ποσό που διατάσσεσθε να πληρώσετε ), τότε τα δικόγραφά σας θα πέσουν στο κενό και ουσιαστικά θα έχετε χάσει χρόνο, χρήμα, θα έχετε φθαρεί ψυχολογικά, θα έχετε ταλαιπωρηθεί και θα εξακολουθείτε να οφείλετε το ποσό της διαταγής πληρωμής.

Φιλική συμβουλή: Αν πραγματικά οφείλετε το ποσό πληρώστε το και μην μπείτε στην ανωτέρω διαδικασία, διότι δεν θα ευδοκιμήσει η προσπάθειά σας και ο μόνος χαμένος τελικά θα είστε εσείς, διότι

1) θα έχουν δουλέψει ο δικηγόρος σας και αυτός του αντιδίκου και

2) ο αντίδικος θα συνεχίσει να διεκδικεί το ποσό που του οφείλετε. Ιδιαίτερα αν το ποσό που καλείστε να πληρώσετε είναι μικρό, ίσως δεν αξίζει να κινήσετε όλη την ανωτέρω διαδικασία, προπαντός αν δεν πιθανολογείτε ότι θα ευδοκιμήσει.Αποταθείτε στο δικηγόρο σας και συζητήστε μαζί του, σταθμίστε τους ανωτέρω παράγοντες και σίγουρα θα βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημά σας.