Η PROTON BANK κρατικοποιήθηκε!

…Αφού βεβαίως ΞΕΠΛΥΘΗΚΕ Η ΤΡΥΠΑ ΤΩΝ 51 εκ!!

Η Proton Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που κρατικοποιείται καθώς αποκτά ως βασικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση.

OI EΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
— Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

“Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος αποδέχθηκε σήμερα σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος καιυπέγραψε απόφαση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου άρθρου 63 Ε του νόμου 3601/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περίπτωση της τράπεζας Proton Bank.

Mε την εφαρμογή των διατάξεων αυτών η παραπάνω τράπεζα εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης με την ίδρυση «καλής τράπεζας», με την επωνυμία «ΝέαProton BANK», στην οποία μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας.

Η νέα «καλή τράπεζα» έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε από το σκέλος εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης παρέσχε τα αναγκαία κεφάλαια και είναι ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας.

Η νέα «καλή τράπεζα» είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,6% σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν με την ίδια απόφαση απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του ελληνικού Δημοσίου,της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η συστημική ευστάθεια, εξασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του Δημοσίου και όλων των καταθετών της τράπεζας και διασφαλίζεται η απόλυτα ομαλή συνέχεια των εργασιών της τράπεζας που υποστηρίζεται από το υπάρχον προσωπικό της. Η άδεια της παλιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η παλιά τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.

Η νέα τράπεζα είναι απαλλαγμένη από τα προβλήματα του παρελθόντος, είναι απόλυτα υγιής και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να διατεθούν οι μετοχές της προς πώληση”.

— Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

“Κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην εφαρμογή του νέου νόμου περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα Proton. Με βάση το νόμο αυτό, ιδρύθηκε «καλή τράπεζα», στην οποία μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλαιάς τράπεζας.

Η νεοϊδρυθείσα «καλή τράπεζα», η οποίαθα λειτουργεί υπό το σήμα Proton, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέσχε τα απαιτούμενα κεφάλαια στην «καλή τράπεζα» και αποτελεί τον μοναδικό μέτοχό της.

Η «καλή τράπεζα» είναι κεφαλαιακά ισχυρή, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας υπερβαίνει σημαντικά το εποπτικό όριο 8%, και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Διαθέτει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η τράπεζα τίθεται σε εκκαθάριση. Εκκαθαριστής ορίστηκε ο κ.Δημήτριος Δεληπέτρος. Από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν απαιτήσεις τρίτων κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζει ο νόμος, με πρώτες τις απαιτήσεις του Σκέλους Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ και τελευταίες τις απαιτήσεις των μετόχων.

Με την εφαρμογή των νέων διατάξεων περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων διασφαλίζονται όλες οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της τράπεζας και η αδιάκοπη συνέχεια των εργασιών, οι οποίες υποστηρίζονται από το υπάρχον προσωπικό. Η νέα τράπεζα Protonαπαλλαγμένη πλέον από τις αδυναμίες του παρελθόντος, είναι υγιής και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της”.

— Η ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

“Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, βάσει του νέου άρθρου 63Ε του νόμου 3601/2007, προέβη στην κεφαλαιοποίηση της νέας «καλής» τράπεζας Proton,αποτελώντας τον αποκλειστικό μέτοχό της, κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων του νόμου για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, από την πρώτη ημέρα, την κεφαλαιακή επάρκεια και την εύρυθμη λειτουργία της.

Στη νέα «καλή» τράπεζα Proton, μεταφέρθηκαν το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, τραπεζών και Δημοσίου), το πλέον υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων), το δίκτυο καταστημάτων καθώς και οι δραστηριότητες της παλαιάς Τράπεζας. Τα υπόλοιπα στοιχεία ισολογισμού και οι απαιτήσεις παλαιών μετόχων παρέμειναν στη «παλαιά» Τράπεζα Proton, η οποία ετέθη σε εκκαθάριση. Η «καλή» τράπεζα Proton, απαλλαγμένη από τα προβλήματα του παρελθόντος, μπαίνει σε μια νέα εποχή τόσο για τους πελάτες της όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «καλή» τράπεζα Protonξεκινάει την επιχειρηματική της δράση με σημαντική ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια. Η παρουσία του Ταμείου διασφαλίζει όλους τους συναλλασσομένους με την Τράπεζα όπως και τους εργαζομένους.

Ο μηχανισμός στήριξης της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενεργοποιήθηκε άμεσα με την ίδρυση της νέας «καλής» τράπεζαςProton, με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρέχει τα απαιτούμενα κεφάλαια, το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων να την ενισχύει και την
Τράπεζα της Ελλάδος να εκδίδει άμεσα την άδεια λειτουργίας της.

Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της νεοϊδρυθείσας «καλής» τράπεζαςProton με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη της Ελληνικής Πολιτείας, της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η ίδρυση της νέας «καλής» τράπεζαςProton αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της σταθερής θέλησης της Ελληνικής Πολιτείας, του Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και της αποτελεσματικής παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία που αποδίδουν οι ανωτέρω φορείς στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Στόχος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως μετόχου της νέας «καλής» Τράπεζας Proton είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, που θα δημιουργεί προοπτική για την Τράπεζα και αξία για τον μέτοχο και θα ενισχύει υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην οικονομία”.

olympia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *