Πώς να αποφύγετε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις

Τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουν και φέτος την προσοχή τους οι φορολογούμενοι, ώστε να μην υποπέσουν σε λάθη ή παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών σε αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε.

 Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται στον φορολογικό οδηγό του υπουργείου:

– Στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και, σε περίπτωση εγγάμων, της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου.

Σε περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου». Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της.

Ο εν διαστάσει υπόχρεoς (πρώην σύζυγος) πρέπει να διαγράψει από τον πίνακα αυτόν τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου του.

Η εν διαστάσει σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία που την αφορούν.

Πριν από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους πρώην συζύγους λόγω της διάστασης, πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή από αυτούς δήλωσης διακοπής των σχέσεων στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

 – Ο πίνακας 2 του εντύπου Ε1 παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή εκκαθάριση της δήλωσης. Επομένως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του.

Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 18 του πίνακα αυτού «Είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου;», εκτός από τον πίνακα 4Α «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», πρέπει να έχει συμπληρωθεί το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» προκειμένου να διενεργηθεί ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των ναυτικών.

Το «Δελτίο» αυτό συμπληρώνεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και από την αρμόδια ΔΥΟ, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε υλική μορφή.

Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 6 του πίνακα 2 «Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε;», πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ δήλωσης σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.

 – Στον πίνακα 4Γ της φορολογικής δήλωσης γράφονται τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις. Οταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402 (καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση) ή 413-414 (ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση), πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426 (ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση).

– Στον πίνακα 4Δ, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502 (καθαρά κέρδη από ατομικό επάγγελμα) ή 511-512 (ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομικό επάγγελμα), πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518 (ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος).

– Στον πίνακα 5 γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου.

Στην περίπτωση 1 του πίνακα αυτού γράφονται οι ετήσιες «αντικειμενικές δαπάνες» ή «τεκμήρια διαβίωσης». Οι δαπάνες της περίπτωσης 1 προσδιορίζονται με βάση την κατοχή ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων τους που συνοικούν και τους βαρύνουν.

Στην υποπερίπτωση (α) αναγράφονται στοιχεία για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για ιδιοκατοικημένη ή μισθούμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία και για μία ή και δύο δευτερεύουσες κατοικίες.

Στους κωδικούς αριθμούς 211-212, 218-219 και 225-226 συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων.

Στην περίπτωση 2 του πίνακα 5 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση τις δαπάνες για αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών για τις οποίες ισχύει εξαίρεση από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέχρι τις 31-12-2013. Επίσης αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την εξόφληση πάσης φύσεως δανείων ή πιστώσεων γενικά, καθώς και οι δαπάνες για δωρεές χρηματικών ποσών, που θεωρούνται τεκμήρια εισοδήματος.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 καταβλήθηκαν τόκοι για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για την αγορά μη καταναλωτικών αγαθών, το ποσό αυτών των τόκων πρέπει να γραφεί στην περίπτωση 2ε του πίνακα 5, στους κωδικούς αριθμούς 727-728. Στο ποσό των τόκων αυτών (κωδικοί 727-728), πρέπει να προστεθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι με το χρεολύσιο που καταβλήθηκαν, μέσα στο έτος 2011, για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Στους ίδιους κωδικούς (727-728), πρέπει να γραφούν και οι τόκοι υπερημερίας που τυχόν καταβλήθηκαν για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών κατά το έτος 2011.

Αν ο υπόχρεος δεν προσθέσει μόνος του τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση να τους προσθέσει η ΔΟΥ στους κωδικούς 323-324 της δήλωσης.

– Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.

Στην ένδειξη 8 αναγράφονται οι καταβληθέντες τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η έκπτωση του 10% των τόκων αυτών από το φόρο εισοδήματος υπολογίζεται μέχρι ποσό δανείου 200.000 ευρώ. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει, για τα δάνεια αυτά, να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 069-070 με το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας τους.

– Στον πίνακα 8 δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο όνομα του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Αν έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κ.λπ.) σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3 και 4 του πίνακα 4Α του εντύπου Ε1, δηλαδή στους κωδικούς 301-302, 303-304, 321-322 και 317-318, τότε, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, το σχετικό σύνολο γράφεται στους κωδικούς 313-314. Μετά, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στα ίδια ως άνω εισοδήματα, το σύνολο που θα προκύψει γράφεται στους κωδικούς 315-316.

Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%.

Οι κωδικοί 603-604 και 605-606 συμπληρώνονται εφόσον στους σχετικούς πίνακες της δήλωσης 4Γ και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.

Ο προκαταβληθείς ή ο παρακρατηθείς φόρος στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Πώς να αποφύγετε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις”

  1. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε λάθη στις φορολογικές δηλώσεις φέτος είναι να μην κάνουμε φορολογικές δηλώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *