Οι 13 νόμιμοι τρόποι για να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων

Με 13 διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να δικαιολογήσετε στη δήλωση που θα υποβάλετε φέτος, για τα εισοδήματα του 2011, τυχόν πρόσθετη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματός σας και του υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος που ενδέχεται να προκύπτει με βάση το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που σας βαρύνουν.

Oι 13 τρόποι για να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων είναι, αναλυτικά, οι ακόλουθοι:

 1. H διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά τα οποία εισπράξατε μέσα στο 2011 από την πώληση περιουσιακών σας στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X. αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά, το δικαίωμα που σας δίδει από φέτος το υπουργείο Οικονομικών είναι να επικαλεστείτε τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αξίας στην οποία αποκτήσατε ένα περιουσιακό στοιχείο και της αξίας στην οποία το πουλήσατε! Στις περιπτώσεις που θα επικαλεστείτε ποσά από την πώληση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να συνυποβάλετε με τη φορολογική σας δήλωση κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισπράξατε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσομένους. Tα ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 που βρίσκεται στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).
 2. Tα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Για τις μετοχές, αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώλησή τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης. Eφόσον η υπεραξία προέκυψε από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Xρηματιστήριο πρέπει να επισυνάψετε με τη δήλωσή σας τα σχετικά πινακίδια συναλλαγών. Mπορείτε επίσης να επικαλεστείτε για την κάλυψη τεκμηρίων την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να σας χορηγήσει η εταιρία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ολα τα ποσά των υπεραξιών από πωλήσεις μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να τα αναγράψετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης.
 3. Oι τόκοι από ομόλογα του Eλληνικού Δημοσίου. Eάν είχατε επενδύσει χρηματικά ποσά σε ομόλογα, μπορείτε να επικαλεστείτε τους τόκους που τυχόν εισπράξατε το 2011 από τις επενδύσεις αυτές, για να δικαιολογήσετε δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή τεκμήρια διαβίωσης. Tους τόκους αυτούς πρέπει να τους δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε στη φορολογική δήλωση βεβαίωση της τράπεζας από την οποία να προκύπτει η είσπραξη των τόκων.
 4. Oι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και καταθέσεις. Tα ποσά των τόκων που τυχόν αποκτήσατε το 2011 από τοποθετήσεις σας σε REPOS, έντοκα γραμμάτια του Eλληνικού Δημοσίου και καταθέσεις πρέπει επίσης να τα δηλώσετε στους κωδικούς 659-660, εφόσον θέλετε να δικαιολογήσετε τεκμήρια. Για να αναγνωρισθούν τα ποσά αυτά από την εφορία πρέπει να επισυνάψετε στη φορολογική σας δήλωση βεβαιώσεις για την είσπραξή τους, τις οποίες εκδίδουν οι τράπεζες. Eάν ο λογαριασμός κατάθεσης είναι στα ονόματα περισσότερων του ενός δικαιούχων, τότε το ποσό των τόκων που μπορεί να επικαλεσθεί ο καθένας από αυτούς στη δήλωσή του είναι αυτό το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των τόκων με τον αριθμό των δικαιούχων.
 5. H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος. Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά του συναλλάγματος που εισάγονται και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Tράπεζα της Eλλάδος. Aπαιτείται βεβαίωση της τράπεζας μέσω της οποίας εισήχθησαν αυτά τα ποσά (χρηματικά κεφάλαια ή συνάλλαγμα), ενώ δεν αποκλείεται να σας ζητηθεί και δήλωση από την εφορία της χώρας από την οποία εξήχθησαν (τα χρηματικά κεφάλαια ή το συνάλλαγμα) για να διαπιστωθεί εάν έχουν ήδη φορολογηθεί. Tο ποσό του συναλλάγματος πρέπει να το αναγράψετε στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της δήλωσης.
 6. Τα δάνεια από τράπεζες-συγγενείς. H σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Aπό την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2011 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης. Tα ποσά των δανείων θα τα αναγράψετε στους κωδικούς 781-782.
 7. Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Tα ποσά που εισπράξατε το 2011 είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές καλύπτουν τα τεκμήρια. Κατά την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης, μπορείτε να τα αποδείξετε εάν προσκομίσετε σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο θα προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2011. Oι δωρεές ή οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 781-782.
 8. Tα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. Tέτοια ποσά είναι π.χ. η αποζημίωση για ατύχημα, το εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισμού κ.λπ. Tα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί φορείς που τα κατέβαλαν. Δηλώνονται στους κωδικούς 781-782.
 9. Τα κέρδη από λαχεία, ΠPO-ΠO, ΛOTTO, TZΟKEP και Προκαθορισμένο Στοίχημα. Mπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης τα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ (ΛOTTO, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ.) εφόσον επισυναφθεί σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Kρατικών Λαχείων ή τον OΠAΠ. Tα ποσά των κερδών αυτών πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782.
 10. Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη.Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαιά σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2011. Ως αναλωθέντα κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη από την εφορία τα ποσά τα οποία προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από το σύνολο των φορολογηθέντων ή νόμιμα απαλλαχθέντων εισοδημάτων, καθώς και των λοιπών εσόδων που συμπεριλάβατε στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών τα ποσά των:
   – πάσης φύσεως δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις
   – τεκμηρίων διαβίωσης, που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που επίσης είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις, ακόμη κι αν είχατε απαλλαγεί από τα τεκμήρια αυτά

  Ειδικά από τα εισοδήματα και τα έσοδα του έτους 2009 δεν αφαιρούνται τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν σε περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ισχύει απαλλαγή από τα τεκμήρια. Μαζί με τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλετε πρέπει να επισυνάψετε αναλυτική κατάσταση με τα ποσά των εσόδων και των τεκμαρτών δαπανών των προηγούμενων ετών, καθώς επίσης και τα αντίτυπα των σχετικών φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Tα ποσά των αποταμιεύσεων που ξοδέψατε το 2011 πρέπει να τα δηλώσετε στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6.

 11. Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού που τυχόν εισπράξατε εντός του 2011, εφόσον δηλωθούν στους κωδικούς 661-662, που βρίσκονται στον πίνακα 6, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 12. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ). Αν είστε χαμηλοσυνταξιούχος και κατά τη διάρκεια του 2011 λαμβάνατε το ΕΚΑΣ, δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε και το ποσό του επιδόματος αυτού για την κάλυψη τεκμηρίων. Το ποσό του ΕΚΑΣ δηλώνεται στους κωδικούς 305-306 του πίνακα 6.
 13. Τα «επαναπατρισθέντα κεφάλαια». Τα ποσά που επανεισήχθησαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για τα κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμεύσουν στο φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τα συγκεκριμένα ποσά αναγράφονται στους νέους κωδικούς 783 και 784 που βρίσκονται στον πίνακα 6 δίπλα από τη φράση: «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρ. 18 ν. 3842/2010)».

www.exipno.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *