Εως και 39,4 δισ. οι ζημιές στις τράπεζες – Ζημιές ρεκόρ 12,345 δισ. ευρώ για την ΕTE

Στα ύψη εκτινάχθηκε η λογιστική ζημιά από το PSI+ καθώς οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν να σχηματίσουν συσωρευμένη απομείωση για κρατικά ομόλογα που φθάνει στο 79,2% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων. Το πρώτο δείγμα ήρθε από τα αποτελέσματα της Alpha Bank και εκτιμάται ότι ίδιο λογιστικό χειρισμό θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες. Με δεδομένο ότι οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στο PSI με κρατικά ομόλογα και δάνεια προς ΟΣΕ, ΟΑΣΑ και ΕΑΣ ύψους 49,8 δισ. ευρώ, η συνολική ζημιά ανέρχεται σε 39,4 δισ. ευρώ.

Η ζημία μετά φόρων θα είναι όμως έως και 20% χαμηλότερη λόγω της τροποποίησης της αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να συμψηφίζουν μέρος της ζημίας από το PSI+ με κέρδη της επόμενης 20ετίας (μέσος όρος διάρκειας των ομολόγων που έλαβαν ως αντάλλαγμα).

Εθνική Τράπεζα: Ζημιές 12,34 δισ. – Καθαρίζει το χαρτοφυλάκιο

Με ζημίες ύψους 12,345 δισ. ευρώ έκλεισε την οικονομική χρήση του 2011 ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας.

Η Εθνική εμφανίζει μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που αρχικά εκτιμούσε γιατί έλαβε την στρατηγική απόφαση να «καθαρίσει» το χαρτοφυλάκιο της, εγγράφοντας επιπλέον ζημίες που δεν ήταν υποχρεωμένη να αναλάβει.

Ειδικότερα, η διοίκηση της Εθνικής αποφάσισε να εγγράψει επιπλέον ζημίες ύψους 2,5 δισ. ευρώ, από τα οποία το 1,2 δισ. ευρώ αφορά εγγυήσεις και τίτλους και τα υπόλοιπα 1,3 δισ. ευρώ από το 1/3 του αναβαλλόμενου φόρου. Σημειώνεται ότι τα 2/3 οφέλους που μένουν από τον αναβαλλόμενο φόρο θα τα εγγράψει όταν υπάρξει η νομοθετική ρύθμιση.

Η Εθνική Τράπεζα δε θα χρειαστεί να εγγράψει επιπλέον ζημίες από τα δανειακά χαρτοφυλάκια της καθώς σύμφωνα με τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock καλύπτονται οι ζημιές που έχει ήδη λάβει.

Σύμφωνα με κύκλους της τράπεζας, η εξυγίανση του ισολογισμού της, θα προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια κατά την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Eurobank: Ενίσχυση με 4,2 δισ. από ΤΧΣ

Η επιτυχία του PSI ήταν πολύ σημαντική για την Ελλάδα, σημείωσαν μεταξύ άλλων στελέχη της Eurobank στη τηλεδιάσκεψη.

Αναλυτικότερα αναφέρθηκε ότι το νέο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει πολλά από τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας. Η χώρα βρίσκεται ακόμα σε ύφεση, ενώ περίπου στο 5% εκτιμάται για φέτος η μείωση του ΑΕΠ.

Επιπλέον επισημάνθηκε ότι κρίσιμη παράμετρο για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ανάπτυξη αποτελεί το εργασιακό κόστος, αν και η απώλεια ανταγωνιστικότητας έχει αποκατασταθεί σε ποσοστό 50% περίπου μέσα από τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Αναμένεται μάλιστα πλήρης αποκατάσταση το 2013.

Η χρηματοδότηση της EFG Eurobank από την ΕΚΤ είναι στα 18 δισ. ευρώ, ενώ στα 30 δισ. ευρώ είναι η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα.

Η ρευστότητα αυξήθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ από την ολοκλήρωση της διάθεσης της Polbank και της Tefken.

Επιπλέον στελέχη της Eurobank επισημαίνουν ότι το ΤΧΣ εξασφαλίζει άμεσα 4,2 δισ. ευρώ για να επαναφέρει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειαςτης EFG Eurobank άνω του 8%.

Alpha Bank: Ζημιές €3,8 δισ. το 2011 λόγω PSI

Ζημιές 3,81 δισ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2011 η Alpha Bank λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής κρατικών ομολόγων (PSI+) του ιδιωτικού τομέα.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 3,0% και δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 5,5% με συνολική ζημία στους 863 πόντους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο PSI+. Τα Ενσώματα Ίδια Kεφάλαια παραμένουν θετικά, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε παράλληλα συνολική απομείωση ευρώ 3,8 δισ. μετά από φόρους στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων ευρώ 3,8 δισ. και των δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους ευρώ 2,1 δισ. τα οποία προσετέθησαν μετά τη διεύρυνση της περιμέτρου λίγο πριν την τελική συμφωνία.

Η τράπεζα σημειώνει επίσης:

  • Τη στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του Ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου, κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 49,7 δισ.
  • Την αύξηση της χρηματοδοτήσεώς από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2,1 δισ. το δ΄ τρίμηνο σε Ευρώ 21,9 δισ., μετά από μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,8 δισ. Το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων υπερβαίνει τα Ευρώ 6 δισ.
  • Δείκτης καθυστερήσεων στο 12,9%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,9 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 5,9 δισ. η ζημιά από PSI

Στα 5,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η ζημιά για την Τράπεζα Πειραιώς από το PSI, ανακοίνωσε η τράπεζα.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Πειραιώς, μετά από απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας στις 07.03.12, συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI με το σύνολο των επιλέξιμων (eligible) ΟΕΔ και δανείων που είχε στην κατοχή του, η ονομαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε €7,7 δισ.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά τη χρήση 2011 και σχετίζεται με τo PSI ανήλθε σε €5,9 δισ (€1,1 δισ στο 9μηνο 2011 και €4,8 δισ στο 4ο 3μηνο του 2011).

Σημειώνεται ότι υπήρξε επιπρόσθετη επιβάρυνση από την αποτίμηση του εμπορικού χαρτοφυλακίου ΟΕΔ ονομαστικής αξίας €0,4 δισ, του οποίου η εύλογη αξία διαμορφώθηκε σε €0,1 δισ την 31.12.11 και η οποία αποτυπώθηκε στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2011.

Το ΕΤΧΣ έχει ήδη παράσχει Βεβαίωση Δέσμευσης για τη συμμετοχή του στην επικείμενη ΑΜΚ της Τράπεζας μέχρι το ποσό των €5,0 δισ. Έτσι, o συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς αποκαθίσταται στο επίπεδο του 9,7% pro-forma.

Προς νέα παράταση για ΑΤΕ και Τ.Τ.

Νέα παράταση για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων Αγροτικής και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αναμένεται να δοθεί σήμερα, καθώς έως αυτή την ώρα οι διοικήσεις των δυο τραπεζών δεν έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις του δημοσίου.

Σχετική ανακοίνωση αναμένεται να εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εμπλοκή για τις δύο τράπεζες είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, και ο λόγος της καθυστέρησης αναχώρησης του υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη για την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ.

Εντός της ημέρας αναμένεται συνάντηση του υπουργού Οικονομικών με τον πρωθυπουργό, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το φλέγον θέμα της ΑΤΕ, για την οποία το Δημόσιο έχει προσλάβει ως σύμβουλο μεγάλη ξένη εταιρεία.

Μόνο στις βιώσιμες τράπεζες η παροχή εγγύησης από το Τ.Χ.Σ.

Εν τω μεταξύ, σήμερα δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο Τ.Χ.Σ. να παράσχει βεβαίωση ή και να προκαταβάλει κεφάλαια στις τράπεζες.

Η βεβαίωση χορηγείται μόνο σε όσες κριθούν βιώσιμες από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχαν εξασφαλίσει όλες την παραπάνω βεβαίωση, όπως υπαινισσόταν η στήλη Χαμαιλέων

Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε τράπεζα, που έχει κριθεί βιώσιμη από την ΤτΕ και έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ταμείο χορηγεί τη βεβαίωση εφόσον:

α) Το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο.

β) Έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία προκειμένου αφενός το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Δύο εκπρόσωποι του ταμείου στο Δ.Σ. της τράπεζας

Εάν το ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο διοικητικό συμβούλιό της, οι οποίοι έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο διοικητικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη τους.

Ταυτόχρονα, το Τ.Χ.Σ. μπορεί να ζητά από την τράπεζα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 11.

www.exipno.gr

4 σχόλια σχετικά με το “Εως και 39,4 δισ. οι ζημιές στις τράπεζες – Ζημιές ρεκόρ 12,345 δισ. ευρώ για την ΕTE”

    1. Το πρόσεξες αυτό?

      Η χρηματοδότηση της EFG Eurobank από την ΕΚΤ είναι στα 18 δισ. ευρώ, ενώ στα 30 δισ. ευρώ είναι η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *