Έκτακτο: ΟΕΚ και ΕΣΤΙΑ τέλος εκδόθηκε ΦΕΚ!

Η στεγαστική πολιτική της χώρας «τσουβαλιάζεται» στον ΟΑΕΔ, δηλαδή θα ταυτιστεί με το έργο που έχει να κάνει η κυβέρνηση… ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ με την ένταξη των Αλλοδαπών στην αγορά εργασίας….!!

Διαβάστε το ΦΕΚ που μετά την δημοσίευσή του 29/2/2012, καταργούνται οι ΟΕΚ και ΟΕΕ και το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό τσουβαλιάζεται στον ΟΑΕΔ….!!!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39
29 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 7 της 28.2.2012

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012
(Α΄ 28).

2. Τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Με−
ταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομι−
κής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο
4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της
Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας
προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των
θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεν−
νόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής
Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως
παράρτημα V στον ν.4046/2012.

3. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις συνιστούν
πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής, σύμφωνα
με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1
του ν.4046/2012.

4. Την ανάγκη να ρυθμιστούν αναγκαία ζητήματα για
την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

6. Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Κατά το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των κα−
ταργούμενων από 14.2.2012, με την παρ. 6 του άρθρου
1 του ν.4046/2012 όπως ισχύει, ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)», η διάρκεια του οποίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ορίζεται προ−
σωρινή ενιαία Διοικούσα Επιτροπή, με αρμοδιότητα την
τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθά−
ρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και κάθε
άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των
δύο καταργούμενων φορέων, εκτός της ανάληψης νέων
υποχρεώσεων που προκύπτουν από νέα προγράμματα
και παροχές και όχι πάντως πέραν των ανειλημμένων
συμβατικών ή γεγενημένων υποχρεώσεων.

2. Η επιτροπή είναι 5μελής και απαρτίζεται από:
α) Έναν δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, ως Πρόεδρο.
β) Έναν Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του Τεχνικού Επι−
μελητηρίου Ελλάδος (TEE).
γ) Έναν Οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμε−
λητηρίου Ελλάδος.
δ) Έναν εμπειρογνώμονα εξειδικευμένο σε θέματα
Κοινωνικής Πολιτικής, και
ε) Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ως μέλη.

3. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής λήγει την
31.7.2012.

4. Από τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού της
Διοικούσας Επιτροπής λήγει αζημίως για το Ελληνικό
Δημόσιο η θητεία των Προέδρων και των μελών των
Δ.Σ. των καταργούμενων φορέων.

Άρθρο 2
1. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων με−
ταφέρονται και ασκούνται από τον ΟΑΕΔ.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μπορούν να ορίζο−
νται οι διοικητικές μονάδες που θα ασκούν τις ανωτέρω
αρμοδιότητες.

Άρθρο 3

Οι πόροι, τα ήδη ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο
των δύο καταργούμενων φορέων μεταφέρονται σε ειδι−
κό λογαριασμό με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός
Κοινωνικής Πολιτικής» με διοικητική, λογιστική και οι−
κονομική αυτοτέλεια που συστήνεται με την παρούσα
στον ΟΑΕΔ και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι
δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των ανει−
λημμένων αποκλειστικά και μόνον υποχρεώσεων, παρο−
χών, προγραμμάτων καλύπτονται από τον παραπάνω
ειδικό λογαριασμό. Νέα προγράμματα και παροχές δεν
αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση
της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς
1085

1086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
και τη συντήρησή τους και των εν εξελίξει υφιστάμε−
νων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων οργανισμών.

Άρθρο 4

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο δικαίωμα επί του συνό−
λου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων
που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την
τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και
χωρίς αντάλλαγμα, στον ΟΑΕΔ.

2. Σε περίπτωση εκμετάλλευσης ή εκποίησης της με−
ταβιβασθείσας περιουσίας των καταργουμένων φορέων,
ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να συγκεντρώνει τα έσοδα από
αυτές τις πράξεις στον τηρούμενο Ειδικό Λογαριασμό
του παραπάνω άρθρου της παρούσης.

Άρθρο 5

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργούμενων
φορέων μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον
ΟΑΕΔ.

2. Το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί έως τη
δημοσίευση της πράξης μεταφοράς και ανάληψης υπη−
ρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού της προηγού−
μενης παραγράφου, θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του και οι αντίστοιχες
αποδοχές του για το διάστημα αυτό καταβάλλονται
από την υπηρεσία υποδοχής.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *